ДОКУМЕНТ: ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2016 ГОДИНА

 

СМЕТКА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА ЗА ЈАВНИ РАБОТИ

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности

 

ОРГАН НА ОПШТИНА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

БУЏЕТ НА ОПШТИНА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТ

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ УСЛУГИ

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА САМОФИНАНСИРАЧКА ГРАДИНКА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА САМОФИНАНСИРАЧКА ШКОЛА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА ЗА КРЕДИТ

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА ЗА НОРВЕШКА АМБАСАДА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА МАКЕДОНСКО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА МЛАДИ ВО АКЦИЈА

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи

 

СМЕТКА ЗА КАРНЕВАЛ

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение

Приходи и расходи

Структура на приходи