ДОКУМЕНТ: Стратешки план на Општина Вевчани за период 01.01.2018-31.12.2018 година