ДОКУМЕНТ: ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2017 ГОДИНА

 

 

Образложение на Завршна сметка за 2017

Завршна сметка за 2017 (биланс на состојба)

Завршна сметка за 2017 ( структура на приходи)

Завршна сметка за 2017 ( приходи и расходи)

Завршна сметка за 2017 ( посебни податоци)

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

_______________________________________________

 

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017 година

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Посебни податоци на Завршна сметка за 2017

Приходи и  расходи на Завршна сметка за 2017 

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

 

______________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

 

____________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017 

Приходи и расхооди на Завршна сметка за 2017

Страуктура на приходи на Завршна сметка за 2017

_______________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017 

Посебни податоци на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017 

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017 

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017 

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

______________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на  приходи на Завршна сметка за 2017

_________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017 

Приходи и расходи  на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи по дејности на Завршна сметка за 2017

_________________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

____________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017 

Образложение  на Завршна сметка за 2017

Посебни податоци на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи по дејности на Завршна сметка за 2017

_______________________________________________________

Биланс на состојба 05-253-1-2018

Даночен биланс  05-253-4-2018

Образложение  05-253-5-2018

Приходи и расходи 05-253-2-2018

Структура на приходи по дејности 05-253-3-2018

___________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017 

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

______________________________________________________

Биланс на состојба 05-255-1-2018

Даночен биланс 05-255-4-2018

Образложение 05-255-5-2018

Приходи и расходи 05-255-2-2018

Структура на приходи по дејности 05-255-3-2018

_____________________________________________