ДОКУМЕНТ: ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2017 ГОДИНА

Образложение на Завршна сметка за 2017

Завршна сметка за 2017 (биланс на состојба)

Завршна сметка за 2017 ( структура на приходи)

Завршна сметка за 2017 ( приходи и расходи)

Завршна сметка за 2017 ( посебни податоци)

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

_________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017 

Образложение на Завршна сметка за 2017

Посебни податоци на Завршна сметка за 2017

Приходи и  расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017 

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

____________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расхооди на Завршна сметка за 2017

Страуктура на приходи на Завршна сметка за 2017

__________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Посебни податоци на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017 

______________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

______________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на  приходи на Завршна сметка за 2017

______________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи  на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи по дејности на Завршна сметка за 2017

_______________________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017 

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

_____________________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение  на Завршна сметка за 2017

Посебни податоци на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи по дејности на Завршна сметка за 2017

_________________________________________________________

Биланс на состојба 

Даночен биланс

Образложение 

Приходи и расходи 

Структура на приходи по дејности 

____________________________________

Биланс на состојба на Завршна сметка за 2017

Даночен биланс на Завршна сметка за 2017

Образложение на Завршна сметка за 2017

Приходи и расходи на Завршна сметка за 2017

Структура на приходи на Завршна сметка за 2017

________________________________________________

Биланс на состојба

Даночен биланс

Образложение 

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности 

__________________________________