ДОКУМЕНТ:Годишен извештај на ЕЛС за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите