ДОКУМЕНТ: КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 ДО 30.06.2018