ДОКУМЕНТ: ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ЈП „ЕРЕМЈА” ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2018 ДО 30.06.2018