ГРАДОНАЧАЛНИК

Градоначалник

Градоначалникот и Советот се органи на управуње на општина Вевчани. Градоначалникот се избира секоја четврта година, на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност со законот со кој се регулираат локалните избори.

Надлежности на градоначалникот:

1. Ја претставува и застапува општината;

2. Ја контролира законитоста на прописите на советот;

3. Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на

општината;

4. Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот,

5. Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се

делегирани на општината;

6. Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на

советот;

7. Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на

општината;

8. Го извршува буџетот на општината;

9. Избира директори на јавните служби кои ги основала општината,

врз основа на јавен конкурс;

10. Редовно го известува советот за извршувањето на своите

 

Контакт со градоначалникот:

  • Име и Презиме:

Сашо Јанкоски

  • Адреса:

Вевчани бб, 6335 Вевчани

  • Телефон:

+389  (0) 46 784 640

  • Факс:

+389 (0) 46 784 641