ДОКУМЕНТ: ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ЈП „ЕРЕМЈА” ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2018 ДО 30.09.2018