ДОКУМЕНТ: ИЗМЕНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ