ООУ Страшо Пинџур – Вевчани со сопствени средства од заштеда купи 12 нови смарт табли и други нагледни средства во висина од 1.000.000,00 денари.

Денес градоначалникот Јанкоски заедно со директорот на основното училиште беа на увид во поставувањето на новата интерактивна опрема.

За неполни четири години ООУ „Страшо Пинџур„ –  Вевчани од училиште со блокирана сметка за 55 000 евра стана училиште за пример.