Заедно со спроведувачите на проектот од Центарот за развој на Југозападниот плански регион и изведувачите, денес бевме на увид во отпочнување на работите на зејоделскиот пат “ЗОДИШТА”.
Со овој пат се овозможува пристап до обработливите земјоделски површини во атараот на општина Вевчани кон нивното плодно земјиште.
Средствата за пробивање и тампонирање на овој пат се обезбедени преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион.