За увид во целокупната документација од постапките за јавни набавки на општина Вевчани следете го линкот:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home