Извесување

На ден 16.05.2024 година (Четврток) ќе се спроведе ларвицидна дезинсекција која има за цел уништивање на ларвите на комарците заради спречување на ширењето заразни болести каде како вектори се јавуваат истите.
Третманот против ларвицидна форма на комарци ќе се изврши терестички со употреба на гранули на локации од вкупна површина од 6050 м2.
Со прва пролетна дератизација ќе се поминат сите предвидени локации кои можат да бидат ивор на зараза со предвидени 30 шахти за третирање.
Третирањето на повшините ќе биде изведено од 10:00 до 16:00 часот само под добри временски услови поради ефикасно извршување на третманот.
Доколку, временските услови не дозволуваат да се спроведат третманите на дезинсекција и дератизација,тогаш истите ќе бидат одложени за наредниот или евентуално за некој нареден ден со поволни временски услови.
Со почит,
Општина Вевчани

Општина Вевчани го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Вевчани го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад чија главна цел е двогодишно стратешко планирање на одржливото управување со отпад на локално ниво и вклучува активности со кои ќе се подобрат перформансите на јавното комунално претпријатие при испорачување на услуги за собирање на отпад.

Активностите се дефинирани во согласност со стратешките цели и даваат јасни насоки во управувањето со отпадот кој се создава во општината, ги утврдува состојбите, ги идентификува слабостите и предлага мерки и активности за подобрување на одржливото управување со отпад на локално ниво, како и мерки за заштита на животната средина.

Главната цел на општината  ќе биде воспоставување систем за селекција на отпадот со намалување на создадениот отпад кој треба да се депонира преку јавното претпријатие „Еремја Вевчани“ до регионалната депонија, односно претоварните центри. Општината ќе спроведе мерки за подигнување на свеста кај граѓаните за одржливото управување со отпад, вклучувајќи едукативни кампањи, информативни материјали и активности за рециклирање. Исто така, Општина Вевчани ќе се фокусира и на превентивни мерки за намалување на загадувањето на водите и влијанието на отпадот врз животната средина.

Преку овој план, општина Вевчани посветено ќе работи на подобрување на управувањето со отпад како и на заштитата на животната средина и подобрување на квалитетот на живот на своите жители.

Локалниот акциски план го подготви работна група составена од членови на општинската администрација и јавното комунално претпријатие, со поддршка од SALAR International и Шведската агенција за меѓународен развој.

Планот е достапен на следниот линк:

Локален акциски план за управување со отпад 2024 – 2025

LAP-Vevcani_MK-Final.pdf

 

Активности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки

Денес,21.02.2024 година започнаа акти вности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки, а со цел уредување на неколку паркинг места.

Започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани.

Денес, 20.02.2024 година, се започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани.
„Секојдневно сме сведоци на поплавени земјоделски површини и излевање на вода по улиците низ Вевчани поради дотраеноста на каналите за наводнување кои истовремено се користат и за одведување на атмосферски води.
Неопходна е нивна реконструкција со цел трајно подобрување на системот за наводнување и одведување на атмосферските води во Вевчани“ Истакна градоначалникот Кочовски.