Известување за дезинфекција на подрачјето на општина Вевчани

Почитувани,

Ве известувме дека на ден 12.11.2020 година (четврток), ЈП „Еремја“ Вевчани ќе врши дезинфекција на улиците, шеталиштата, урбаната опрема, контејнерите и корпите за отпадоци на подрачјето на Општина Вевчани. Дезинфекцијата ќе започне во 20:00 часот, почнувајќи од Здравствен дом – Вевчани, потоа основното училиште, детската градинка, центарот на Вевчани и улиците.

За таа цел апелираме до граѓаните на општина Вевчани да ги тргнат своите возила од јавните површини или да ги паркираат во игралиштето во центарот на Вевчани.

Ви благодариме за соработката

Општина Вевчани

Нека ни е честит и вековит националниот празник 11-ти Октомври, Денот на востанието на македонскиот народ

По повод 11-ти Октомври, Денот на востанието на македонскиот народ, градоначалникот на општина Вевчани Сашо Јанкоски, упати честитка до граѓаните,
„Изминаа 79 години од историскиот ден кога започна антифашистичката борба во Македонија. Ден кога македонскиот народ повторно како многупати во историјата си ја зема судбината во свои раце влегувајќи во нерамноправна битка со далеку помоќниот фашистички окупатор, ставајќи се рамо до рамо со целиот слободарски свет на страна на антифашистичката коалиција. Денес на 11-ти Октомври, Македонија го слави државниот празник Денот на востанието, симбол на македонската вековна борба за слобода.
Денес сите заедно, сплотени, да им ја оддадеме заслужената почит и благодарност на сите храбри борци и учесници во народно-ослободителното востание кои со својата борба и положени животи се вградиле во темелите на македонската државност, остварувајќи ја повеќевековната идеа на македонскиот народ за основање своја самостојна држава. Славејќи ја сопствената историја и чувајќи ја слободата, ние современите генерации македонци, ова наше востание го ставаме на пиедесталот на македонскиот народ во креирањето на вистинската приказна за слободна, самостојна, независна и суверена Македонија.
Нека ни е честит и вековит националниот празник 11-ти Октомври, Денот на востанието на македонскиот народ.“

Детска недела – се грижиме за најмалите во општина Вевчани

По повод одбележувањето на Детската недела, градоначалникот на општина Вевчани, Сашо Јанкоски, симболично донираше дидактички материјал, играчки и мини реквизити за ЈОУДДГ „Планински Цвет“ – Вевчани. Општина Вевчани продолжува со грижата за најмалите и ги подобрува условите за престој на децата кои се згрижени во детската градинка.

Во насока на обезбедување подобри услови за престој на децата во детската градинка, по потпишувањето на договорот помеѓу УНДП и Општина Вевчани на 17.09.2020 година, општината ги прави последните подготовки за распишување на јавна набавка за реализирање на подпроектот „ Адаптација и пренамена на просториите на објектот детска градинка ЈОУДДГ „Планински Цвет“ – Вевчани“ кој заедно со подпроектот за „Реновирање на Дневниот центар за стари лица и пензионери“ се дел од проектот „Зајакнување на општинските совети„ спроведуван од Програмата за развоја на обединетите нации – UNDP, а финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка – SDC, во вкупна вредност од 2.700.000,00 денари. Во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“ обезбедени се средства во висина од 62.000 CHF од кои 50.000 CHF за реализација на проекти избрани преку успешно спроведените Форуми во заедницата на кои се избраа погоренаведените проекти и 12.000 CHF за подобрување на транспарентноста и отчетноста во работењето на Советот на општина Вевчани, со кои средства ќе биде набавена аудио и видео опрема за пренос на седниците на советот во живо.

Во исто време дел од членовите на Советот на општина Вевчани активно придонесуваат во реализацијата на овој проект со нивното учество на обуките за советници кои се задолжителен дел од проектот и заедно со општина Вевчани овозможуваат успешно да се реализира проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој опфаќа три компоненти: 1.Имплементација на Програмата за развој на капацитетите на општинските советници (транспарентност и отчетност) 2. Имплементација на проектот преку финансиска поддршка за приоритетните активности на општините селектирани врз основа на јавни консултации (форуми во заедницата) 3. Имплементација на активности за вмрежување на општинските советници (обуки за советниците).

Ќе се одржуваат Фокус групи со собирачите на диви растенија и главните чинители во туризмот

Почитувани сограѓани, 
 
Во рамки на Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија – фаза 2, проект 
на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), координина од Фармахем од Скопје, со 
главен стратешки партнер Министерството за животна средина и просторно планирање, се 
спроведува активност за проценка и картирање на природните вредности кои ги нуди 
заштитеното подрачје „Вевчански Извори“. Активноста се спроведува од страна на Македонско 
еколошко друштво, а во соработка со Општина Вевчани. Како дел од активноста е планирано 
да се организираат две фокус групи со собирачите на диви растенија и главните локални 
чинители од туристичкиот сектор. Првата фокус група со собирачите на диви растенија 
(боровинка, кантарион и мајчина душица) ќе се одржи на 14ти октомври со почеток во 12 часот 
во Пензионерскиот дом во центарот на Вевчани.  
Втората фокус група со локалните чинители од туристичкиот сектор (ресторани, сувенирници, 
хостел, издавачи на соби) ќе се одржи на 15ти октомври со почеток во 12 часот во 
Пензионерскиот дом во центарот на Вевчани. 
Дневен ред 
12:00 Отворање на настанот 
12:20 Спроведување (дискусија) на фокус група 
14:00 Заклучоци, крај на фокус групата и коктел 

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на ЈП‘‘Еремја‘‘ Вевчани

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) и Решение на градоначалникот за објавување на оглас за избор на директор на ЈП ‘‘Еремја‘‘ Вевчани бр.09-751/1 од 24.09.2020 година, Градоначалникот на општина Вевчани  објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

за избор на директор на ЈП‘‘Еремја‘‘ Вевчани  – Јавен оглас 03-751-2-2020 

Кандидатот за директор покрај општите услови предвидени со Законот потребно е да ги исполнува и следните услови:

– високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКСТ или завршен VII/1степен образование

-да има минимум 5 години работно искуство

-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност

-да е државјанин на Република Северна Македонија

-поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од 5 години и тоа:ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT)-најмалку 74 бода, ИЕЛТС(ILEC Cambridge English: legal) – најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE Cambridge English First) – положен, БУЛАТС (BULATS)-најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS)- најмалку ниво Б2 (B2)

Кандидатите за директор треба да ги приложат следните документи:

-Пријава по оглас со кратка биографија (CV) и мотивационо писмо

-Програма за работа на директорот на претпријатието од 2020 година до 2024 година

-Диплома/Уверение за завршено високо образование

-Доказ дека против кандидатот не е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност

-Потврда за работно искуство

-Уверение за државјанство на Република Северна Македонија

-Доказ дека кандидатот има општа здравствена состојба (лекарско уверение)-

по изборот ќе го достави само избраниот кандидат.

Рок за доставување на документите е 15 дена и започнува да тече наредниот ден од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат.

Потребните документи: во оргинал или заверени копии на Нотар се доставуваат до Општина Вевчани со назнака ‘‘Комисија за разгледување на документите по јавен оглас за избор за директор на претпријатието‘‘.

Некомплетните и ненавремените документи ќе бидат отфрлени и Комисијата нема да ги разгледува. Со кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе се изврши интервју, а за место и време ќе бидат дополнително известени.

Комплетните пријави Комисијата ги доставува во рок од 8 дена до градоначалникот на општина Вевчани на адреса: Општина Вевчани, 6335 Вевчани.

Изборот ќе се изврши во рок од 15 дена.

Основната  месечна плата изнесува 25.000,00 денари.

Работно време е 5 работни дена  со 40 работни часови во неделата со дневно работно време:07:30 до 15:30 часот.

Контакт лице по јавниот повик : Љиљана Баткоска, советник за нормативно правни работи и човечки ресурси.

Општина Вевчани

Градоначалник

Сашо Јанкоски

Се одржа четвртата форумска сесија – Граѓаните на општина Вевчани избраа проект

На 27.08.2020 година, во просториите на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани, се одржа Четвртата форумска сесија во општина Вевчани, за избор и спроведување на предлог проекти како дел од отворената грантова шема од проектот „Зајакнување на општинските совети“ финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а спроведувана од УНДП во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството зa финансии, Заедницата на единиците на локалната самоуправа, Здружение на финансиски работници и UN Women.

Граѓаните кои учествуваа на оваа сесија преку транспарентен процес ги избраа следните проекти: Прворангиран е проектот „Aдаптација и пренамена на просториите на објектот Детска Градинка  ЈОУДДГ „Планински Цвет“ – Вевчани“, со кој ќе се обезбедат подобри услови за згрижување и престој на децата – најмалите во нашата заедница, а ќе се опреми и простор за работа на логопед, втор избран проект е „Реновирање на Дневниот центар за стари изнемоштени лица и пензионери“, со кој ќе се обезбедат подобри услови за најстарите во општината. Треторангиран проект или резервен проект е „Нагледни средства за децата од ООУ „Страшо Пинџур“- Вевчани“ со кој се предвидува да се изврши набавка на нагледни средства, смарт табли, озвучување и друго.

На крајот од форумската сесија грѓаните доставија до Општината и Советот на општина Вевчани препораки од проектниот форум во општина Вевчани, кои произлегоа од жителите на општината коишто учествуваа во работата на форумските сесии, како демократски израз на потребите на жителите од нашата општина.

При организирањето на форумската сесија беше спроведуван Протокол на мерки на безбедност за одржување на форумски сесии во услови на ризик од Ковид-19. Согласно протоколот, запазени беа сите здравствени протоколи, односно мерење температура при влез во просторијата, физичка дистанца, носење заштитни маски, користење средства за дезинфекција.

Присутните граѓани со своите активности поврзани со форумот ќе овозможат да се имплементираат проекти поддржани од граѓанскиот сектор во износ од 2,7 милиони денари, односно 50 илјади швајцарски франци.