Развој на конгресниот туризам во Вевчани

Општина Вевчани работи посветено на развој на конгресниот туризам, преку промоција и организирање настани во Мултикултурниот Центар.

Во конгресната сала во тек е работилницата “Одржливо управување на отпадот на локално ниво” организирана од Здружението на локални управни органи и региони на Шведска (SALAR)

Преставници од локалната самоуправа и бизнис секторот на регионална конференција за одржлив туризам и зелени дестинации во организација на Туристичка организација Тиват, Црна Гора.

Изборот на општина Вевчани за една од најдобрите Топ 100 Приказни за Зелени Дестинации за 2022 година ја отвара можноста за соработка со други општини и туристички организации од регионот.

Преставници од локалната самоуправа и бизнис секторот кој се заинтересирани да бидат дел од програмата за сертифицирање на зелени бизниси учествуваат на регионална конференција за одржлив туризам и зелени дестинации во организација на Туристичка организација Тиват, Црна Гора. Одржливото управување и развојот на општина Вевчани како зелена дестинација е една од главните стратешки определби на општина Вевчани.

Проектот на општина Вевчани “Кон енергетски ефикасни општини“ е избран за победнички проект и ќе добие техничка и финансиска поддршка за негова реализација.

Огромниот пораст на цената на елеткричната енергија е еден од главните проблеми со кои соочуваат општините, јавните комунални претријатија и бизнис секторот. Како одговорна локална самоуправа превземаме конкретни мерки и активности за ублажување на ефектите од енергетската гриза:

  • Изработивме проект за поставување на фотоволтаична централа со вкупна номинална моќност од 80 kWp на објектот на пречистителната станица за отпадни води во Вевчани.
  • Со изработениот проект конкуриравме на објавениот конкурс за спроведување на мали пректи од областа на енергетиката климатската заштита и транспортот за општини и градови, како дел од активностите на проектот „ЕУ за енергетска транзиција: Пакт на градоначалниви во Западен балкан и Турција, заеднички кофинансиран од Европската унија и Германското федерално министерство за економска соработка и развој. Проектот го спроведуваат GIZ во Западен Балкан и CPMA во Турција.
  • Проектот на општина Вевчани “Кон енергетски ефикасни општини“ е избран за победнички проект и ќе добие техничка и финансиска поддршка за негова реализација.

Континуирано и посветено работиме на подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на трошоци за електрична и топлинска енергија во јавните објекти. Во тек е подготовка на нови проекти за енергетска ефикасност на јавните објекти во општина Вевчани, а во буџетот на 2023 година ќе се планираат средства за отпочнување на постапка за изградба на фотоволтаична централа со номинално моќност до 1МW