Денес во просториите на Општина Вевчани беше склучен договорот за замена на старата и дотраена дограма, со нова PVC дограма помеѓу Директорката на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Мирјана Лозанкоска и изведувачот фирмата “Дрво пром” – Кочани Овој проект ќе допринесе за зголемување на енергетската ефикасност, а со тоа и намалување и заштеда на средствата за греење на општинската зграда. Средствата за овој проект се обезбедени преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион, и ја користам оваа прилика јавно да им се заблагодарам.
Замената на дограмата ќе отпочне во почетокот на месец септември.
ВЕТУВАЊА СЕ ВЕТУВАЊА!
ЗБОРОТ Е ЗБОР!
ЗБОРОТ СЕ УШТЕ ВАЖИ!
ПРОДОЛЖУВАМЕ