Урбанистички проект за село Вевчани за ГП 2.1 на дел од КП 7055 и КП 7057 со намена А1 – Куќи за домување (А1.1 -Куќи со двор)