Општина Вевчани ја остварува својата функција врз основа на Законот за локална самоуправа и посебни закони од други области. Органи на Општината се: градоначалникот и Советот. Градоначалникот и членовите на Советот се избираат на непосредни, тајни и демократски избори. Советот на општина Вевчани брои 9 членови.

За извршување на работите од надлежност на локалната самоуправа, утврдени со закон и Статутот на општина Вевчани, општинската администрација на општината Вевчани е организирана во следните одделенија.

Администрација

Ѓорѓи Влајнкиноски Виш соработник за поддршка на советот и постапување по претставки и предлози 046/784-640 [email protected]
Анкица Попеска Самостоен референт – Архивар 046/784-640 [email protected]
Горан Стојкоски Возач 046/784-640
Методија Иваноски Портир 046/784-640
Новица Костојчиноски Советник за јавни набавки 046/784-640 [email protected]
Зорица Костојчиноска Дејковска Виш соработник за администрирање на локални даноци, такси и надоместоци 046/784-640 [email protected]
Јасмина Ѓоргиевска Виш соработик за планирање, организирање и извршување на буџет 046/784-640 [email protected]
Љупчо Мукоски Советник за урбанистичко и просторно планирање 046/784-640 [email protected]
Менка Кукоска Помлад соработник за ЛЕР 046/784-640

[email protected]

Наташа Кукоска Помлад соработник за координација на активностите на градоначалникот, односи со јавност и култура 046/784-640

[email protected]

Ангажирани лица со договор

Општина Вевчани има ангажирано 2 лица со договор за дело – ренџери, за извршување на работни задачи поврзани со Заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“, едно лице хигиеничар и едно лице за одржување на улично осветлување.