Општина Вевчани ја остварува својата функција врз основа на Законот за локална самоуправа и посебни закони од други области. Органи на Општината се: градоначалникот и Советот. Градоначалникот и членовите на Советот се избираат на непосредни, тајни и демократски избори. Советот на општина Вевчани брои 9 членови.

За извршување на работите од надлежност на локалната самоуправа, утврдени со закон и Статутот на општина Вевчани, општинската администрација на општината Вевчани е организирана во следните одделенија.