ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

XLSX

Администрација на ЕЛС Вевчани

Буџет 2021 - Приходи

Буџет 2021 - Расходи

Членови на совет ЕЛС Вевчани

Регистар на детски градинки во Вевчани

Регистар на освновни училишта во Вевчани

CSV

Администрација на ЕЛС Вевчани

Буџет 2021 - Приходи

Буџет 2021 - Расходи

Членови на совет ЕЛС Вевчани

Регистар на детски градинки во Вевчани

Регистар на освновни училишта во Вевчани