Администрација на ЕЛС Вевчани

Буџет 2021 - Приходи

Буџет 2021 - Расходи

Членови на совет ЕЛС Вевчани

Регистар на детски градинки во Вевчани

Регистар на основни училишта во Вевчани

CSV

Администрација на ЕЛС Вевчани

Буџет 2021 - Приходи

Буџет 2021 - Расходи

Членови на совет ЕЛС Вевчани

Регистар на детски градинки во Вевчани

Регистар на основни училишта во Вевчани

b

ЛИСТА НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Здружение ловечко друштво ЦЕРН КАМЕН 2010 с.Вевчани Вевчани

Здружение ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ВЕВЧАНСКИ ВИДУВАЊА Вевчани

Здружение ТЕНИСКИ КЛУБ ВЕВЧАНИ Вевчани

Здружение ФУДБАЛСКИ КЛУБ ДР БАТКОСКИ 2015 Вевчани Вевчани

Здружение  Карате клуб ВЕВЧАНИ Вевчани

Шаховски клуб ВИТЕЛ Вевчани

Здружение ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ ЕДУКАЦИЈА АКЦИЈА И МОБИЛНОСТ ТЕАМ с.Вевчани Вевчани

Здружение на граѓани СИНЈАК Вевчани

Општинско здружение ПЕНЗИОНЕРИ ВЕВЧАНИ Вевчани- Вевчани

Планинарско еколошко друштво ЦЕРН КАМЕН 2257 с.Вевчани Вевчани

Здружение за истражување,унапредување и афирмирање на научната мисла и за апликација на научно-стручните достигнувања АКАДЕМИЈА НА УБАВИТЕ УМЕТНОСТИ-ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани

Здружение Традиционален турнир во мал фудбал ПРЕОБРАЖЕНИЕ Вевчани

Здружение на пензионери и трудови инвалиди МАТИЦА НАША Вевчани-Вевчани

Здружение за развој и афирмација на туризмот културата и културното наследство ВЕВЧАНИ ТУРИСТ ИНФО Вевчани

Здружение на граѓани за заштита на природата и културното наследство ЛИЧНИК Вевчани

Здружение за екологија ЕКО- СОНЦЕ Вевчани

Здружение на граѓани СПАСИЦА- Вевчани

Здружение Културно уметничко друштво „ДРИМКОЛ“ –  Вевчани

МЛАДИНСКИ СОВЕТна Вевчани

Василичарско друштво СВ.ВАСИЛЈА Горна Маала-Вевчани

Еколошко друштво ПРИЈАТЕЛИ НА ПРИРОДАТА Вевчани

Здружение на граѓани-Василичарско друштво Св.ВАСИЛЈА Долна мала Вевчани

Здружение на граѓани ВИЗИЈА с.Вевчани

Планинарско спелеолошко друштво ПЕШТЕРКА с.Вевчани

Здружение за култура и екологија ВЕВЧАНСКА ТРАДИЦИЈА с. Вевчани Вевчани

Друштво за заштита и унапредување на културното и природно богатство на Вевчани  ПИРОСТИЈА Вевчани

ЈАВЕН ПРЕВОЗ

Во општина Вевчани има еден стопански субјект кој врши услуги за меѓуградски превоз – Друштво за производство, трговија на големо и мало, превоз и услуги СПРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани – Градски и приградски патнички копнен транспорт.