Почетна

Демографија

Бројот на населението според пописот од 2002 година

Според пописот во 2002 година во општина Вевчани живеат  2433 жители. Просечната густина на населението е 106,71 жители/км2. Има 1 населено место.

Структурата на населението според националната припадност

Структура на населението според националната припадност:

Општина Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Останати
Вевчани 2433 2419 0 0 0 1 3 10

Наталитетот и морталитетот  во општината

Општина Вкупно живородени пол Вкупно умрени лица пол
Машки Женски Машки Женски
Вевчани 19 11 8 24 10 14

Полова структура на населението

Возраст Вкупно Мажи Жени
Вкупно 2433 1229 1204
0 – 4 132 58 74
5 – 9 145 77 68
10 – 14 157 87 70
15 – 19 172 77 95
20 – 24 191 111 80
25 – 29 192 106 86
30 – 34 177 98 79
35 – 39 157 84 73
40 – 44 192 104 88
45 – 49 198 108 90
50 – 54 168 84 84
55 – 59 110 54 56
60 – 64 128 57 71
65 – 69 88 38 50
70 – 74 101 43 58
75 – 79 71 24 47
80 – 84 44 15 29
85 и повеќе 10 4 6

Структура на населението според возраст и школската подготовка

Структура на населението според школската подготовка:

Возраст Вк. нас. Без учил. некомл.основ.образ. основ.

учили.

средно учили. виша школ Висока школа магистратура докторат
15-19 172 1 135 35
20-24 191 18 168 1 4
25-29 192 1 20 146 3 22
30-34 177 18 136 3 20
35-39 157 1 1 21 115 8 11
40-44 192 1 58 96 20 17
45-49 198 1 105 73 7 12
50-54 168 5 99 56 6 2
55-59 110 1 8 53 36 9 3
60-64 128 43 62 14 5 4
65-69 88 1 40 30 14 3
70-74 101 7 68 17 7 2
75-79 71 5 54 8 3 1
80-84 44 6 34 4
85 и повеќе 10 4 5 1

Домаќинства во општината

 

Домаќинства

Вкупно население Број на домаќинства
вкупно несемејни семејни
Индивидуални домаќинства 2433 593 54 539
со 1 член 47 47 47
со 2 члена 154 77 7 70
со 3 члена 279 93 93
со 4 члена 548 137 137
со 5 члена 530 106 106
со 6 члена 558 93 93
со 7 члена 154 22 22
со 8 члена 56 7 7
со 9 члена 54 6 6
со 10 и повеќе члена 53 5 5
Колективни домаќинства