Демографија

 

Општина Вевчани има едно населено место и според податоците од Државниот завод за статистика има 2.448 жители. Просечната густина на населението изнесува 106,71 жители/км2. Во табелата е прикажана и половата структура на населението по возраст.

Во продолжение следуваат табеларни и графички прикази на населението во Општина Вевчани со податоци по пол, возраст, национална припадност, како и за наталитетот и морталитетот и миграциите во општината. Податоците се преземени од веб-порталот на Државниот завод за статистика, односно од публикациите според статистичките истражувања од 2002, 2015 и 2017 година.

  • ТАБЕЛА 2: НАСЕЛЕНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 31.12.2015 ГОДИНА, ПО ПОЛ И ПО ВОЗРАСТ[1]

 

 

Вевчани

Возраст

Сè

Мажи

Жени

Вкупно

 2.448

 1.254

 1.194

0

  27

  10

  17

1 – 4

  82

  44

  38

5 – 9

  133

  73

  60

10 – 14

  163

  83

  80

15 – 19

  133

  65

  68

20 – 24

  149

  80

  69

25 – 29

  162

  88

  74

30 – 34

  199

  89

  110

35 – 39

  181

  101

  80

40 – 44

  182

  108

  74

45 – 49

  167

  85

  82

50 – 54

  160

  91

  69

55   – 59

  194

  101

  93

60 – 64

  170

  89

  81

65 – 69

  134

  58

  76

70 – 74

  77

  34

  43

75 – 79

  77

  32

  45

80 – 84

  37

  16

  21

85 и повеќе

  21

  7

  14

Непозната возраст

  0

  0

  0

 

 

  • ТАБЕЛА 3: СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ

 

Општина

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Останати

Вевчани

2.433

2.419

3

0

0

1

3

7

Извор: Државен завод за статистика според пописот од 2002 година

 

  • НАТАЛИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ ВО ОПШТИНАТА

 

  • Според податоците од Државниот завод за статистика, наталитетот во Општина Вевчани во 2017 г. е прикажан во табелата:

 

T-03: Родени деца, живородени деца според пол, брачна состојба и место на раѓање

T-03: Births and live births according to sex, marital status and place of birth

Општина

Вкупно родени

Живородени

Municipality

Live births

Вкупно живородени

Пол

Брачна состојба

Место на раѓање

Sex

Marital status

Place of birth

Total births

машки

женски

во брак

вон од брак

во здрав-ствена институција

на друго место

Total live births

Elsewhere

Male

Female

Legitimate

Illegitimate

In medical institution

со стручна помош

без стручна помош

attended by health personnel

not attended by health personnel

Република Македонија

 21.946

 21.754

 11.160

 10.594

 19.220

 2.534

 21.747

  1

  6

Republic of Macedonia

Вевчани

  22

  22

  7

  15

  22

  22

Vevchani

Извор: Државен завод за статистика, податоците се од Наталитетот во Република Македонија, во 2017

 

  • Според податоците од Државниот завод за статистика, морталитетот во Општина Вевчани во 2017 г. е прикажан во табелата:

 

Т-03: Умрени и умрени доенчиња во 2017 година

T-03: Deaths and infant deaths, 2017

 Општини

Вкупно
Total

Умрени доенчиња
Infant deaths

Лекувани пред смртта
Medically treated before death

Умрени во здравствена установа
Deaths in medical institution

Municipalities

вкупно
Total

машки
Male

вкупно
Total

машки
Male

вкупно
Total

доенчиња
Infant

Република Македонија

 20 318

 10 554

  201

  97

 18 925

  197

 6.537

Republic of Macedonia

Вевчани

  27

  13

  23

  11

Vevchani

Извор: Државен завод за статистика, податоците се од Морталитетот во Република Македонија, во 2017

 

 

 

  • Во табелата подолу се презентирани основни статистички податоци за отселени и доселени лица во Вевчани, кои се преземени од Статистичкиот преглед за миграции од 2017 г. од Државниот завод за статистика.[2]

 

Т-02: Вкупно доселени и отселени граѓани на Република Македонија

T-02: Total immigrated and emigrated citizens of the Republic of Macedonia

Општина

Доселени/Immigrated

Отселени/Emigrated

Вкупно досе-лени                             

Доселени  од друга општина

Доселени од друго место во иста општина

Доселени граѓани во Република Македонија од други држави

Вкупно отсе-лени

Отселени од друга општина

Отселени од друго место во иста општина

Отселени граѓани од Република Македонија во други држави

total  immi-grants

immigrated persons from another munici-pality

immigrated persons from other settlements in the same municipality

immigrated persons in the Republic of Macedonia from abroad

total emi-grants

emigrated persons from another munici-pality

emigrated persons from other settlements in the same municipality

emigrated persons from the Republic of Macedonia abroad

Република Македонија

9.266

 6.704

 2.258

  304

 9.103

 6.704

 2.258

  141

Вевчани

  11

  11

  11

  11

 

[1]http://www.stat.gov.mk – Државен завод за статистика

[2]http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=9