Здравство

 

Државни здравствени институции

Здравствената заштита во Општина Вевчани се одвива на ниво на примарна и специјалистичка здравствена заштита во рамките на ЈЗО „Светозар Чочороски“, Вевчани.

ЈЗО „Светозар Чочороски“ има здравствени амбуланти (пунктови) и во селата Лабуништа, Боровец, Јабланица, Велешта, Татеши и Подгорци.

Во рамките на Здравствениот дом „Светозар Чочороски“ има и модерно опремена лабораторија и рендген.  Објектот има поволна местоположба. Бројот на вработените во ЈЗО е 68. Површината на зградата е 600 м2, а на  рендгенот 580 м2.

Преглед и број на вработени во Здравствен  дом  Вевчани:

 

ВЕВЧАНИ

Број на регистрирани

Број на вработени

Итна служба

1

32

Специјалистичка ординација

1

4

Ренгден и лабораторија

1

12

Администрација

 

20

 

 

Во рамките на ЈЗО „Светозар Чочороски“ е лоцирана и приватна аптека, која има свои пунктови и во Лабуништа, Боровец и Велешта. Има вкупно 8 вработени.

Приватни здравствени ординации

Процесот на приватизација во ЈЗО е во завршна фаза и сите приватни ординации се лоцирани во објектите на поранешниот Здравствен дом Вевчани и селските амбуланти (пунктови).

Табела 5: Преглед на регистрирани приватни ординации и број на вработени:

ВЕВЧАНИ

Број на регистрирани

Број на вработени

Приватни ординации

3

9

Приватни аптеки

1

8

Приватни стоматолошки ординации

4

10