Информации од Јавен Карактер

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Локална самоуправа-општина Вевчани, за службено лице кое ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, го определува државниот службеник:

Љиљана Баткоска, Советник за правни и општи работи и човечки ресурси, тел: 070/356-574; E-маил: [email protected]

Барањето за пристап до информациите од јавен карактер може да го превземете овде.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

 • Стратешки планoви на општина Вевчани
 • Буџет на општина Вевчани
 • Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
 • Ревизорски извештаи
 • План за јавни набавки
 • Одлука за внатрешна организација
 • Органограм за внатрешна организација
 • Правилник за систематизација на работните места
 • Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
 • Одлуки на Советот на општина Вевчани
 • Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до општина
 • Листа на информации од јавен карактер
 • Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
 • Контакт телефон и е-маил од општината за генерални прашања
 • Најава на месечни настани

Повеќе информации: Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер 

Контакт:

Тел: 046/784-640

Е-маил: [email protected]

Адреса: Општина Вевчани, 6335 Вевчани