Споменици на природата

Локалитетот ”Вевчански Извори”  е прогласени за споменик на природата во 1999 година.

Археолошки наоѓалишта

  • Црквиште Вакоски Ливаѓе кај Пелвец – се наоѓа западно од селото Велешта во атарот на Вевчани. На ова место регистриран е археолошки локалитет со остатоци од стара градба. До пред половина век тука постоеле урнатини и видливи контури од некогашната градба.
  • Локалитетот Вајтос – каде среќаваме траги за постоењето на населбата Вевчани (IV-III век пр.н.е.)
  • Во кругот на денешното училиште постои ново археолошко наоѓалиште Св.Пречиста (Богородица) откриено во 2006 година при изградба на Амфитеатарот.