b

Преглед на стопанските субјекти регистрирани во Општина Вевчани

 1. Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани – Производство на електрична енергија
 2. Друштво за производство, трговија и услуги ЕКОНОМИКА 2012 увоз-извоз Вевчани ДООЕЛ – Сметководствени, книговодствени и  ревизорски работи; даночно советување
 1. Друштво за производство, трговија и услуги АГРО-КОРЕА 14 ДООЕЛн. м. Вевчани, Вевчани – Одгледување на јагодесто, јаткасто и друго овошје
 1. Друштво за производство, услуги и трговија ВОДЕНИЦА ВИР ВАЛАВИЦА увоз-извоз ДООЕЛ Вевчани – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
 1. Друштво за производство, услуги и трговија МЕГАШ 2014 увоз-извоз ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
 1. Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги ЧОЧОР ИНЖИНЕРИНГ н. м. Вевчани ДООЕЛ Вевчани  – Изградба на станбени и  нестанбени згради
 1. Друштво за производство, трговија, градежништво, угостителство и услуги ВИА ДОО увоз-извоз Вевчани – Изградба на станбени и нестанбени згради
 1. Друштво за производство, трговија на големо и мало, превоз и услуги СПРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани – Градски и приградски патнички копнен транспорт
 1. Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и услуги Јанкоски Александар и други АЛМИКО-ИНВЕСТ Вевчани ДОО – Производство на леб; слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
 1. Друштво за градежништво, производство, трговија, угостителство и услуги ВИА ИНЖИНЕРИНГ ДОО увоз-извоз, Вевчани – Изградба на   станбени и нестанбени згради
 1. Трговско друштво за производство, трговија и услуги ГАРДЕНА-ПРОЕКТ н. м. Вевчани, Вевчани  ДООЕЛ – Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
 2. Друштво за производство и трговија ЛАШКО КОМЕРЦ ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани – Трговија на големо со пијалаци
 3. Трговско друштво за производство, трговија и услуги ГЛИШО-КОМПАНИ експорт-импорт  ДООЕЛ н. м. Вевчани, Општина Вевчани – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
 4. Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВЕКС ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
 5. Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ГАМА-ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани – Малтерисување
 6. Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги КОЧОСКИ-ИНЖИНЕРИНГ Вевчани ДООЕЛ – Малтерисување
 7. Индивидуален земјоделец АЈКА Јадранка Анѓеле Алулоска, Вевчани – Мешовито фармерство
 8. Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЛАЈФ-БИОМЕДИКАЛС увоз-извоз Вевчани ДООЕЛ – Трговија на големо со хемиски производи
 9. Друштво за угостителство, трговија и услуги ВО ИЗВОР ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
 10. Трговско друштво за угостителство, трговија и услуги ЈОТОН Вевчани ДООЕЛ – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
 11. Друштво за производство, трговија и услуги КМ-ВИН ВИНАРИЈА ДООЕЛ н. м. Вевчани Вевчани – Производство на вино од грозје
 12. Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАНЗЕР Вевчани ДООЕЛ – Поправка и одржување на други превозни средства
 13. Друштво за угостителство, трговија и услуги КОРЗО Т.Е.А ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани, Вевчани – Подготовка и послужување на пијалаци
 14. Друштво за трговија, производство и услуги УНИВЕРЗАЛ-АЦЕ 2012 ДООЕЛ Вевчани – Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници
 15. Друштво за градежништво, услуги, производство и трговија ПАЈО БСК ДООЕЛ увоз-извоз н. м. Вевчани, Вевчани – Малтерисување
 16. Друштво за трговија, производство и услуги СИОН 2013 ДООЕЛ увоз-извоз н. м. Вевчани, Вевчани – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 17. Друштво за угостителство, трговија и услуги СИДРО ВЕЛКОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани, Вевчани – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
 18. Друштво за странски јазици ГЛОУБ ДООЕЛ Вевчани – Друго образование, неспомнато на друго место
 19. Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ВИНАРИЈА ДОО н. м. Вевчани, Вевчани – Производство на вино од грозје
 20. Друштво за трговија, услуги и промет со увоз-извоз БЕБИ-ВЕВ Вевчани, Вевчани ДООЕЛ – Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
 21. Трговец поединец овластен сметководител Снежана Тофил Бебекоска СБ КНИГОВОДСТВО Вевчани ТП – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување
 22. Друштво за трговија, производство и услуги Е.М. ТЕКС 2014 ДООЕЛ увоз-извоз н. м. Вевчани, Вевчани – Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници
 23. Друштво за производство, услуги и трговија БС ГРАДБА ВЕВЧАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Вевчани – Малтерисување
 24. Друштво за производство, услуги и трговија КУКОСКИ 2014 увоз-извоз ДООЕЛ Вевчани – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 25. Друштво за производство, градежништво, услуги и трговија СТЕМИШ увоз-извоз ДОО Вевчани, Вевчани – Малтерисување
 26. Друштво за градежништво, услуги, производство и трговија ПАЈО БСК ДООЕЛ увоз-извоз н. м. Вевчани, Вевчани – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 27. Трговско друштво за производство, трговија и услуги ФАМАСО Марко, ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани – Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници
 28. Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕКОНОМИКА Соња ДООЕЛ увоз-извоз н. м. Вевчани, О. Вевчани – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување
 29. Друштво за производство, трговија, угостителство, градежништво и услуги АТРИУМ ДОО увоз-извоз Вевчани, Вевчани  – Изградба на станбени и нестанбени згради
 30. Друштво за трговија, градежништво и угостителство ЦЕНТАР Иван увоз-извоз, Вевчани ДООЕЛ – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 31. Трговско друштво за производство, трговија и услуги ДАФ Фонче и др. ДОО увоз-извоз н. м. Вевчани, Вевчани – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 32. Трговец поединец за трговија на мало Парталоска Петар Каролина  ПАРТЕКС ТП н. м. Вевчани, О. Вевчани – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 33. Друштво за трговија и услуги ПИНДЕ Жарко ДООЕЛ увоз-извоз н. м. Вевчани, Вевчани – Малтерисување
 34. Трговско друштво ЗИ Вевчани ДООЕЛ – Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници
 35. Друштво за производство, трговија и услуги СТЕФАН-ПРОМ Татијана ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани, Вевчани – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 36. Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги ГОЦЕ Вевчани ДООЕЛ н. м. Вевчани – Малтерисување
 37. Трговско друштво за производство, трговија и услуги КАРАТ Вевчани ДООЕЛ – Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници
 38. Трговец поединец за деловни активности, Стечаен управник, Стојкоски Волче Зоран ЕКОНОМСКО БИРО ФИКИ ТП – Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место
 39. Друштво за производство, трговија и услуги КТТ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани, Вевчани – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 40. Друштво за производство градежништво, трговија и услуги ЕВРОФАС ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани – Малтерисување
 41. Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги В-ДЕМИТ Вевчани ДОО – Малтерисување
 42. Друштво за производство, трговија и услуги  ЈОВ-ЕЛ ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани  – Други градежно-инсталатерски работи
 43. Друштво за производство, трговија и услуги ВЕВЧАНЕЦ ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани – Малтерисување
 44. Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги ИЗОФАС 2008 Вевчани ДООЕЛ – Малтерисување
 45. Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и услуги увоз-извоз ВЕВЧАНИ-МОНТЕР ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани – Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
 46. Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги КОКО ИНЖЕНЕРИНГ Вевчани ДООЕЛ – Трговско друштво КОКО ИНЖЕНЕРИНГ Вевчани ДООЕЛ
 47. Друштво за трговија, производство и услуги РУЖИЦА 2010 ДООЕЛ увоз-извоз н. м. Вевчани, Вевчани – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
 48. Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги ФАСАДА-ПА ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани – Малтерисување
 49. Трговско друштво за производство, трговија и услуги РОМАКО 2010 Вевчани ДООЕЛ – Производство на дрвена амбалажа
 50. Приватна здравствена установа – ординација по општа стоматологија  ВЕДЕНТА Вевчани ПО – дејности на стоматолошка пракса
 51. Приватна здравствена установа – заботехничка лабораторија ДИЗАЈН ДЕНС Вевчани – дејности на стоматолошка пракса
 52. Приватна здравствена установа – ординација по општа медицина ВИТАЛИТАС Вевчани – дејности на општа медицинска пракса
 53. Приватна здравствена установа – специјалистичка ординација по стоматолошка протетика Д-р КАЛАЈЏИЕСКИ Вевчани – дејности на стоматолошка пракса
 54. Приватна здравствена установа – ординација по гинекологија и акушерство Д-р ЈУЛИЈАНА КОЧОСКА-ПЕШИНОСКА Вевчани – Дејности на специјалистичка медицинска пракса
 55. Приватна здравствена установа – аптека ВИА ФАРМ ВЕВЧАНИ н. м. Вевчани, Вевчани – Аптеки
 56. Приватна здравствена установа – Специјалистичка ординација по орална хирургија Д-р МАРКО ПАРТАЛОСКИ Вевчани – Дејности на стоматолошка пракса
 57. Трговско друштво за сточарство, производство, трговија и услуги БЕБЕК ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ н. м. Вевчани, Вевчани – Одгледување на молзни крави.

ttings.