ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ

Пријава на комунален проблем

[ninja_form id=6]

Имате проблем !

Мислите дека нешто може да се подобри, уреди или поправи?

Сте забележале дека уличното осветлување е исклучено, сакате да пријавите оштетена урбана опрема, непријатана миризба, несовесно постапување со комунален отпад, дефект на водоводната или канализационата цевка…

Добредојдовте во Општински сервис за пријавување на комунални проблеми.

Општински Сервис е лидерска стратегија која му овозможува на Градоначалникот, да ги следи, промовира, анализира, дијагностицира и подобрува резултатите создадени од секоја општинска служба.

Целта на воведувањето на ваквиот сервис е зголемување на транспарентосноста на јавно достапните услуги кои ги нуди Општина Вевчани, подобрување на нивниот квалитет и професионално решавање на пријавените проблеми.

t

ИНФРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Информации од јавен карактер – процедура и задолжено лице

 

Процедурата за условите, начинот и постапката за остварување на правото за слободен пристап до информација од јавен карактер може да ја превземете на следниот линк:

Процедура за информации од јавен карактер

Овластено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Локална самоуправа-општина Вевчани, за службено лице кое ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, го определува државниот службеник:

Наташа Кукоска, Помлад соработник за координација на активностите на градоначалникот, односи со јавност и култура, тел: 078/601-454;                                      E-маил: [email protected]

Барањето за пристап до информациите од јавен карактер може да го превземете овде.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

 • Стратешки планoви на општина Вевчани
 • Буџет на општина Вевчани
 • Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
 • Ревизорски извештаи
 • План за јавни набавки
 • Одлука за внатрешна организација
 • Органограм за внатрешна организација
 • Правилник за систематизација на работните места
 • Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
 • Одлуки на Советот на општина Вевчани
 • Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до општина
 • Листа на информации од јавен карактер
 • Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
 • Контакт телефон и е-маил од општината за генерални прашања
 • Најава на месечни настани

Повеќе информации: Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер 

Контакт:

Тел: 046/784-640

Е-маил: [email protected]

Адреса: Општина Вевчани, 6335 Вевчани

Општината изработува Годишен извештај за информации од јавен карактер, кој може да го превземете на следниот линк:

Годишен извештај за информации од јавен кареактер за 2020 година