Се повикуваат обврзниците за данок на имот, да се јават во Одделението за финансиски прашања  при Општина Вевчани, за да го примат решението за  данок  на  имот  за  2020 година , во рок од 10 дена од денот на објавувањето на оваа објава.

1. ЛИСТА НА ОГЛАСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК  НА ИМОТ ОД  2020 ГОДИНА
ГОДИНА  РЕШЕНИЕ  БРОЈ     ОБВРЗНИК    НАЗИВ/МЕСТО
2020  РЕШ-12-385  Велкоски  Драган Вевчани
2020  РЕШ-12-419  Гогоски  Радован Вевчани
2020  РЕШ-12-511 Калајџијевски Димче ул.Страхиниќ бан бр.28 Белград
2020  РЕШ-12-509 Србакоски Драган Вевчани
2020  РЕШ-12-503 Иваноски Игор  Вевчани
2020  РЕШ-12-471 Шекуткоски С Зоран Вевчани
2020  РЕШ-12-829 Србакоски Владимир ул.ПатријархЈоаникије бр.8 Белград
2020  РЕШ-12-257 Шутиноски Насто ул.Милица Српкиња бр.12 Белград
2020  РЕШ-12-880 Попоски Драгољуб Вевчани
2020  РЕШ-12-526 Макоска Воскресија Вевчани
2020  РЕШ-12-676 Попоски Милутин Вевчани
2020  РЕШ-12-574 Кукоски Милан ул.Медаковиќева бр.26 Вождовац
2020  РЕШ-12-518 Маневски Раде ул.Милице Српкиње бр.19 Белград
2020  РЕШ-12-583 Ѓорелијевски Зоран ул.Јуриј Гагарин бр.105 Белград
2020  РЕШ-12-584 Ѓорелијевски Радован ул.Доктор ЃорѓаЈоаноиќ бр.9 Белград
2020  РЕШ-12-590 Анѓелски Христо ул.Браќа Јерковиќ бр.84/17 Белград
2020  РЕШ-12-629 Кошаркоски Зоран Вевчани
2020  РЕШ-12-617 Дуцкиновски Радован ул.Кронштантска бр.10 Брлград
2020  РЕШ-12-848 Мукоски  Петар ул.Даме Груев бр.5/7-16  Скопје
2020  РЕШ-12-711 Попоски Ставре Вевчани
2020  РЕШ-12-289 Јојиќ Драгица ул.Страхиниќ бан бр.28 Белград
2020  РЕШ-12-377 Ѓорѓевски Стефан ул.Генерал Михајла Недељковиќа бр.67 Белград
2020  РЕШ-12-427 Велковски Томислав ул.Јуриј Гагарин бр.77/69 Белград
2020  РЕШ-12-439 Плушковски Душан ул.Јуриј Гагарин бр.146 Белград
2020  РЕШ-12-815 Бејатовиќ Зора ул.Јосип Шенер бр.11 Белград
2020  РЕШ-12-213 Мукоска Матрона ул.Д-р.Ивана Рибара бр.205 Белград
2020  РЕШ-12-522 Ѓурческа Соња Вевчани
2020  РЕШ-12-404 Пупиноска Злата Вевчани
2020  РЕШ-12-180 Радиновски Устијан ул.Ратка Митровиќа бр.21 Белград
2020  РЕШ-12-726 Радиноски Методија ул.Гаврила Принца бр.46 Белград
2020  РЕШ-12-382 Радиноска Анастасија  Вевчани
2020  РЕШ-12-825 Плушкоска Драгица ул.Д-р.Ѓорѓе Јовановиќ бр.9 Белград
2020  РЕШ-12-345 Шарвалкоски Никола ул.Иван Мичурин бр.29 Белград
2020  РЕШ-12-801 Георгиевска Катерина ул.Гоце Делчев бр.367/16 Охрид
2020  РЕШ-12-666 Костојчиноска Анита ул.Сатеска бр.81/3 Охрид
2020  РЕШ-12-205 Крстеска Весна ул.Горно Лисиче бр.48 Скопје
2020  РЕШ-12-868 Србакоски Васил ул.Козара бр.1 Битола
2020  РЕШ-12-391 Коруноски Ристе ул.Мито ХаџиВасилев  Јасмин бр.40/36 Скопје

Се предупредуваат даночните обврзници, дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат ќе ги сносат самите даночни обврзници.

Листа на огласени решенија за данок на имот 13-631-1-2020

Јавната објава  ќе биде извршена и во Службено гласило на општина Вевчани објавено на Веб страната на општина Вевчани.