Амбасадорката на Швајцарија Сибил Зутер го посети Вевчани

Вевчани, 23 јули 2021 – Општина Вевчани ја реконструираше детската градинка „Планински свет“ и го реновираше Дневниот центар за стари изнемоштени лица и пензионери благодарение на вклученоста на граѓаните во процесот на локален развој преку Форумите во заедницата, организирани во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и спроведуван од УНДП, во соработка со 24 општини.

Денеска, амбасадорката на Швајцарија Сибил Зутер го посети Вевчани за да ги види резултатите од овие проекти и одржа средба со градоначалникот Сашо Јанкоски и советничката Дијана Бебекоска на која беше дискутирана соработката меѓу Владата на Швајцарија и Општина Вевчани во унапредување на процесот на децентрализација и зајакнување на капацитетите на општината за отчетно и транспарентно работење. Тие исто така разговараа за понатамошните можности за вклучување на граѓаните во одлучувачките процеси врзани со локалниот развој.

„Овој проект е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а имплементиран од УНДП со вкупна вредност од 62.000 швајцарски франци. Од особено значење е што во рамки на овој проект се реализираа два приоритетни проекти предложени и избрани од самите граѓани на Вевчани, преку форумите во заедницата. Проектот „Адаптација и пренамена на простории во детската градинка ЈОУДДГ Планински Цвет“ кој вклучуваше замена на електричната инсталација, спуштање на плафоните, опремување на засебен и соодветен простор за индивидуална работа на логопед како и целосно уредување на надворешниот простор за игра на деца со поставување на нови реквизити за игра. Проектот „Реновирање на дневниот центар за стари лица и пензионери“ е од особено значење за највозрасните во нашата општина, бидејќи ова е единствен простор каде тие можат да го поминуваат своето слободно време и да се дружат. Преку овој проект се реновираше просторијата како и се подобрија условите за затоплување“, објасни Сашо Јанкоски, градоначалникот на Општина Вевчани.

Со вкупно 3,5 милиони франци, Швајцарската влада го поддржува зајакнувањето на општинските совети во 24 општини низ земјата како тела кои се клучни за развојот на партиципативната демократија и транспарентното и отчетно работење на општините.

„Овие проекти се резултат на споделувањето на идеи и приоритети за локалниот развој од страна на граѓаните, преку Форумите во заедницата. Ние го претставивме овој механизам за локална демократија во земјата во 2006 година и до сега се покажа како многу ефикасен во зајакнување и овозможување на директно граѓанско учество во носењето на одлуки на локално ниво. Преку проектот „Зајакнување на општинските совети“, од 2018 година го поддржуваме овој процес со вкупно 24 проекти на Форуми во заедницата спроведени со швајцарско финансирање во општините низ земјата. Како и во Вевчани, често гледаме како граѓаните преку овие проекти ги приоретизираат потребите на оние граѓани на кои им е потребна дополнителна грижа и внимание, од децата и старите лица до лицата со попреченост. Дополнително, преку овие проекти помогнавме да се подобрат општинските услуги во областа на образованието, животната средина, културата, водоснабдувањето, комуналните услуги и урбанистичкото планирање“, истакна Сибил Зутер, амбасадорката на Швајцарија.

Дијана Бебекоска, советничка во Општинскиот совет на Вевчани, ја потенцираше вредноста на швајцарската поддршка во зајакнување на капацитетите на општината и советот, како и за зголемување на транспарентноста во нивното работење.

„Советот на општина Вевчани беше вклучен преку Програмата за развој на капацитетите на советниците, тематските работилници и вмрежување, но и со активно учество во одржувањето на форумските сесии од проектниот форум во Вевчани. Преку оваа компонента се зајакнаа капацитети на општината и се подобри процесот на консултација и соработката со граѓаните, како и се подобрија условите во неколку важни сфери за нашата заедница. Третата компонента од проектот за транспарентност на Советот и општината, преку која се набави аудио и видео опрема за пренос во живо на седниците на Советот, овозможи приближување на работењето на Советот и општината до граѓаните на Вевчани, што е од особено значење“, истакна Бебекоска.

Проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка „Зајакнување на општинските совети“ го спроведува Програмата за развој на обединетите нации (УНДП), во согласност со Програмата во земјата, меѓу кои е и зајакнувањето на локалниот развој и самоуправа. Проектот се спроведува во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, ЗЕЛС, Здружението на финансиски работници и Телото на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените (UN Women). Преку проектот досега беа спроведени низа активности за зајакнување на капацитетите на советниците и нивно вмрежување, подобрување на транспарентноста и отчетноста на општините преку примена на иновативни алатки, и зголемување на граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Почнувајќи од 2018 година одржани се вкупно 125 форумски сесии во 24 општини на кои учествуваа околу 8.500 граѓани, жители од избраните општини.

ЈАВНА  ОБЈАВА за уредно доставување на решенија за данок на имот за 2021 година

Согласно член 69, член 84 и член 86 од Законот за општата управна постапка(,,Сл.весник на РМ,, бр.124/15), Градоначалникот на Општина Вевчани ја дава следната

ЈАВНА  ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за данок на имот за 2021 година

1.ЛИСТА НА ОГЛАСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ ЗА  2021 ГОДИНА

 ГОДИНА  РЕШЕНИЕ  БРОЈ     ОБВРЗНИК    НАЗИВ     МЕСТО

2021  РЕШ- 12/21-784 АЛУЛОСКИ МИТРЕ ЈОРДАН   ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-857 БАТКОСКИ МИЛОШ  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-591 БЕБЕКОСКА ХРИСТИНА ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-877 БЕЈАТОВИЌ ЗОРА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-805 ВЕЛКОСКИ СИМОН ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-506 ВЕЛКОСКИ СЛОБОДАН ОХРИД

2021  РЕШ- 12/21-861 ГЕОРГИЕВСКА КАТЕРИНА ОХРИД

2021  РЕШ- 12/21-477 ГОГОСКИ МЕТОДИЈА РАДОВАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-407 ГОГОСКИ ПЕРО СТРУГА

2021  РЕШ- 12/21-641 ЃОРЕЛИЈЕВСКИ МИТРЕ ЗОРАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-642 ЃОРЕЛИЈЕВСКИ МИТРЕ РАДОВАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-580 ЃУРЧЕСКА СОЊА  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-870 ДАСКАЛОСКИ КОСТО КОЛЕ СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-985 ДУЦКИНОСКИ ВИТОМИР  Р. ХРВАТСКА

2021  РЕШ- 12/21-742 ДУЦКИНОСКИ МИТРЕ ДУШАН Р. СЛОВЕНИЈА

2021  РЕШ- 12/21-803  ДУЦКИНОСКИ ФИЛИП СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-998 ЕКО ГРУП КОМПАНИ ДОО ПРИЛЕП -ВО СТЕЧАЈ ПРИЛЕП

2021  РЕШ- 12/21-1005 ЕКО ПРОЕКТ  СП  ДОО  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-979 ЈАНКОСКА РОЗЕ СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-340 ЈОЈИЌ ДРАГИЦА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-568  КАЛАЈЏИЈЕВСКИ ДИМЧЕ БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-448  КОРУНОСКИ  МИРКО РИСТЕ  СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-399  КОЧОВИЌ ВЛАДИМИР ПЕТАР  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-354  КОШАРКОСКА ЗОРКА  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-687  КОШАРКОСКИ ВАСИЛ ЗОРАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-378  КОШАРКОСКИ НОМЧЕ  Р. ГЕРМАНИЈА

2021  РЕШ- 12/21-632 КУКОСКИ СЛАВЕ МИЛАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-576  МАНЕВСКИ АЛЕКСАНДАР РАДЕ БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-261  МУКОСКА  МАТРОНА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-911 МУКОСКИ ПЕТАР  СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-703 МУКОСКИ СТЕВЧО  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-495 ПЛУШКОВСКИ АНЃЕЛЕ ДУШАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-360 ПОПЕСКИ ВОЈСЛАВ  СТРУГА

2021  РЕШ- 12/21-944 ПОПОСКИ ДУШАН ДРАГОЉУБ ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-736 ПОПОСКИ НАУМ МИЛУТИН ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-769 ПОПОСКИ СТАВРЕ ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-461 ПУПИНОСКА  ЗЛАТА ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-892 СРБАКОСКИ ВЛАДИМИР БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-932 СРБАКОСКИ КРСТЕ ВАСИЛ  БИТОЛА

2021  РЕШ- 12/21-566 СРБАКОСКИ ПЕТРЕ ДРАГАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-402 ШАРВАЛКОСКИ ВАСИЛИЈЕ НИКОЛА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-529 ШЕКУТКОСКИ СЛАВЕ ЗОРАН ВЕВЧАНИ

Се повикуваат обврзниците за данок на имот, да се јават во Одделението за финансиски прашања  при Општина Вевчани, за да го примат решението за  данок на имот за  2021 година , во рок од 10 дена од денот на објавувањето на оваа објава.

Списокот со недоставени решенија е објавен на огласната табла во просториите на Општина Вевчани, како и на официјалната веб страна: https://vevcani.gov.mk/

Јавната објава ќе се изврши и во службено гласило на Општина Вевчани.

Со оваа објава се предупредуваат  даночните обврзници, дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат/произлезат од неподигањето на решенијата, ќе ги сносат самите даночни обврзници.

Тврдокрилците (Coleoptera) на планината Јабланица

Со огромно задоволство ви го претставуваме едногодишниот труд на група млади истражувачи-биолози преточен во прирачник „Тврдокрилците (Coleoptera) на планината Јабланица“, со посебен акцент на Заштитеното подрачје „Споменик на природата Вевчански Извори“, каде најголем дел од локалитетите се во границите на заштитеното подрачје. Овој прирачник е финансиран од Општина Вевчани, а е дел од проектот „Диверзитет и дистрибуција на сапроксилната тврдокрилна фауна на планината Јабланица и течението на реките Црн Дрим и Радика“, како дел од програмата за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски“ спроведена од Македонско еколошко друштво.
Општина Вевчани и понатаму ќе биде водечка сила на сите оние кои сакаат да се занимаваат со научно-истражувачка дејност и да ги
надополнат сознанијата за биодиверзитетот на планината Јабланица и „Споменик на природата Вевчански извори“. Посакуваме ова да биде едно убаво надополнување на љубителите на планината Јабланица и на нејзините богати природни вредности.

Прирачникот може да го превземете на следниов линк: Тврдокрилците (Coleoptera) на планината Јабланица  

 

Информација до здружението на пчелари

Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Вевчани дека на ден 15.07.2021 год. (четврток), екипите на Центар за јавно здравје Охрид ќе спроведат теристичка (од земја ) дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во период од 19.00 до 04.00 часот со апарат за УЛВ ладно запрашување.

Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите.

Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени: зелените површини во Општината, пречистителниот каскаден таложник на канализационен систем, крајбрежјето на вештачкото езеро „Јанков Камен”, околината на Вевчанските извори, урбаната  населба Вевчани како и останатите локалитети предвидени во планот и програмата.

Во случај на појава на неповолни временски услови  (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

ЈОУДДГ „Планински цвет “ – Вевчани објавува Интерен оглас бр.1/2021

ЈОУДДГ „Планински цвет “ – Вевчани објавува Интерен оглас бр.1/2021 за пополнување на работно место со унапредување  на  давател на услуги во ЈОУДДГ „Планински Цвет,,-Вевчани.

Се објавува интерен оглас  за  унапредување  на 1 (еден)  давател на услуги со пополнување на следново работно место:

  1. Еден (1) извршител на работно место – Воспитувач на деца од 2-6 годишна возраст звање Ментор – ДЕЗ 03 03 В02 001 – 2. Воспитно – згрижувачка служба II.2.1 Оддел на воспитувачи.

Линк до Интерен оглас за унапредување:  Интерен оглас 1-2021 ЈОУДДГ Планински цвет – Вевчани

Линк до пријава за унапредување:  prijava_interna (4) pl. cvet

Одлука за избор по интерен оглас: odluka za izbor po Interen oglas