Денес, во просториите на општина Охрид, градоначалникот Сашо Јанкоски, присуствуваше на потпишувањето на Меморандумот за соработка помеѓу Општина Вевчани и Планинската Спасителна Служба при Црвен крст на РМ – Општинска организација Охрид, заедно со Општина Охрид и Општина Дебрца. Соработката меѓу потписниците во рамките на овој Меморандум е во функција на координација на активностите во врска со Спасувањето на планина и тешко пристапни места, во случај на несреќи и природни катастрофи, а се со цел ефективна и ефикасна подршка на локалното население, туристичкиот и стопанскиот сектор, кои делуваат во планинските предели на територијата од Општината. Во иднина планирана е соработка помеѓу Спасителната служба и ренџерската служба на општина Вевчани, како и отварање на центар за спасување на Јабланица на територијата на општина Вевчани.