Успешно реализиран проектот за унапредување на општина Вевчани во препознатлива еколошко туристичка дестинација

Општата цел на проектот е унапредување на Вевчани во препознатлива еколошко-туристичка дестинација, преку подобрување на техничките капацитети на комуналното претпријатие со цел ефективно и ефикасно искористување на ресурсите на претпријатието што подразбира редовно расчистување на природната вегетација во топлите периоди и расчистување на улиците од снег во зимскиот период.

Средствата за набавка на механизацијата – Трактор и приклучна механизација која вклучува предна даска за чистење снег, расфрлувач на сол и страничен мулчер, Моторна фреза за снег и Тример за трева со додаток за сечење гранки се во висина до 26.000 евра без ДДВ, а се обезбедени од грантовата шема во рамки на проектот „Унапредување на општинското владеење“ спроведуван преку Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во партнерство во Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии и Здружението на единици на локална самоуправа (ЗЕЛС), финансиран од Европската унија (ЕУ).

Економскиот бенефит ќе биде особено подобрен во зимскиот период односно за време на одржување на традиционалната манифестација Вевчански карневал, кога се очекува голема посетеност на Вевчани од домашни и странски туристи, а ќе придонесе кон значително подобрување на техничките капацитети и опремата на единственото јавно комунално претпријатие во општина Вевчани, кое е одговорно и дава услуги за сите граѓани и на целата територија на општината.