Општина Вевчани го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад чија главна цел е двогодишно стратешко планирање на одржливото управување со отпад на локално ниво и вклучува активности со кои ќе се подобрат перформансите на јавното комунално претпријатие при испорачување на услуги за собирање на отпад.

Активностите се дефинирани во согласност со стратешките цели и даваат јасни насоки во управувањето со отпадот кој се создава во општината, ги утврдува состојбите, ги идентификува слабостите и предлага мерки и активности за подобрување на одржливото управување со отпад на локално ниво, како и мерки за заштита на животната средина.

Главната цел на општината  ќе биде воспоставување систем за селекција на отпадот со намалување на создадениот отпад кој треба да се депонира преку јавното претпријатие „Еремја Вевчани“ до регионалната депонија, односно претоварните центри. Општината ќе спроведе мерки за подигнување на свеста кај граѓаните за одржливото управување со отпад, вклучувајќи едукативни кампањи, информативни материјали и активности за рециклирање. Исто така, Општина Вевчани ќе се фокусира и на превентивни мерки за намалување на загадувањето на водите и влијанието на отпадот врз животната средина.

Преку овој план, општина Вевчани посветено ќе работи на подобрување на управувањето со отпад како и на заштитата на животната средина и подобрување на квалитетот на живот на своите жители.

Локалниот акциски план го подготви работна група составена од членови на општинската администрација и јавното комунално претпријатие, со поддршка од SALAR International и Шведската агенција за меѓународен развој.

Планот е достапен на следниот линк:

Локален акциски план за управување со отпад 2024 – 2025

LAP-Vevcani_MK-Final.pdf