Во текот на 2022 година подготвени се десеттина предлог проекти и аплицирани до повеќе институции.

По завршување на процесот на евалуација на предлог проекти, дел од институциите започнаа со објавување на информации за одобрување на средства за финансирање на проекти.

Во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој за 2022/2023 година обезбедени се средства за реализација на проектот „Подобрување на патната инфраструктура во општина Вевчани“, во вкупен износ од 2 150 782,00 денари.

Со реализацијата на проектот се предвидува реконструкција на дотраената пристапна улица до  спортско-образовниот комплекс.