Во рамките на градежните активности во општина Вевчани денес одпочнавме со пробивање и проширување на патот “Пелвец – Стредорци”. Ова е многу значаен пат за пристап до земјоделски земјишта, а воедно е уште еден од проектите на градоначалникот Сашо Јанкоски ветени во изборната програма како пристапни патишта до земјоделско земјиште.
Со пробивање на овој пат се отвара можност повторно да се обработува земјоделско земјиште кое гравитира на овој пат и се подобрува состојбата со пристапните патишта до земјоделските земјишта на територијата на општина Вевчани.