Огромниот пораст на цената на елеткричната енергија е еден од главните проблеми со кои соочуваат општините, јавните комунални претријатија и бизнис секторот. Како одговорна локална самоуправа превземаме конкретни мерки и активности за ублажување на ефектите од енергетската гриза:

  • Изработивме проект за поставување на фотоволтаична централа со вкупна номинална моќност од 80 kWp на објектот на пречистителната станица за отпадни води во Вевчани.
  • Со изработениот проект конкуриравме на објавениот конкурс за спроведување на мали пректи од областа на енергетиката климатската заштита и транспортот за општини и градови, како дел од активностите на проектот „ЕУ за енергетска транзиција: Пакт на градоначалниви во Западен балкан и Турција, заеднички кофинансиран од Европската унија и Германското федерално министерство за економска соработка и развој. Проектот го спроведуваат GIZ во Западен Балкан и CPMA во Турција.
  • Проектот на општина Вевчани “Кон енергетски ефикасни општини“ е избран за победнички проект и ќе добие техничка и финансиска поддршка за негова реализација.

Континуирано и посветено работиме на подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на трошоци за електрична и топлинска енергија во јавните објекти. Во тек е подготовка на нови проекти за енергетска ефикасност на јавните објекти во општина Вевчани, а во буџетот на 2023 година ќе се планираат средства за отпочнување на постапка за изградба на фотоволтаична централа со номинално моќност до 1МW