Отпочнавме со изградба на новата прочистителна станица за отпадни води во Вевчани.
Овој проект е од огромно значење бидејќи до сега се загадуваше огромна површина на земјоделско земјиште.

Средствата за овој проект “Подобрување на управување со заштитени подрачја” во висина од околу 17 000 000,00 денари се финансирани од ЕУ, а проектот го спроведува УНДП во соработка со МЖСПП.

Директен бенефит од изградбата на пречистителната станица ќе има општина Вевчани и локално население кое ги користи водите од Вевчанска Река за наводнување на своите земјоделски површини, истовремено изградбата на пречистителната станица ќе придонесе кон решавање на еден долгодишен проблем за жителите од соседните населени места низ кои поминува Вевчанска Река.

Реалзиацијата на овој проект ќе придонесе кон подобрување на имиџот на општина Вевчани како еколошки чиста дестинација, а ќе претставува и позитивен пример за рурална општина која во целост го решила проблемот со изградба на канализационен систем, третман и прочистување на отпадните води.