Градоначалникот на Општина Вевчани изврши увид во градежните работи кои се одвиваат при изградба на локалнта улица „ Шопев мост – здравствен дом Вевчани“.