Согласно член 17 од Законот за младинско учество и младински политики, Општината Вевчани 
распишува: 
ЈАВЕН ПОВИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР (ИО) ЗА 
                            КОНСТИТУИРАЊЕ НА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ 
Иницијативниот одбор е неформална група која има цел да се консултираат младите и да 
се застапат нивните интереси во креирањето на Локалниот младински совет (ЛМС или Совет/от).    
Бројот на членови во Иницијативниот одбор е пет и тие членови имаат единствена 
функција да го формираат Локалното собрание за млади. Времетраењето на ИО е краткорочно и 
завршува со свикување на првото (конститутивното) Локално собрание на млади. Општината е 
задолжена за нивна селекција и работата на ИО се координира и помага од службеникот/ката за 
млади во Општината.  
 Улога и задачи на Иницијативниот одбор: 
 Поддршка на Општината во креирањето или ревидирањето на актите и одлуките кои го 
уредуваат формирањето и работата на ЛМС,  
 Распишување повик за Конститутивното локално собрание на млади во согласност со Статутот на 
Општината по принципот на јавност и транспарентност, 
 Соработка со Општината при организација и одржување на Конститутивното Локално собрание 
за млади.  
Во ИО може да членуваат младински организации, организации за млади, политички 
подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои 
работат и функционираат на територијата на Општината и сакаат да учествуваат во основањето на 
Советот.  
**** Потребни документи: 
 Писмо за намера за учество во Иницијативен одбор 
 Писмо со номинација за член во Иницијативен одбор и контакт-информации, 
Начин на пријавување: 
Email: [email protected]  
Архива на општина Вевчани 
Адреса: Општина Вевчани, 6335 Вевчани 
Рок за пријавување: 5 работни дена од денот на објавување на веб страната на општина Вевчани 
www.vevcani.gov.mk  

Јавен повик за формирање совет за млади 03-401-1-2024_0001

Писмо за намера за учество во Иницијативен одбор

Писмо со номинација за член во Иницијативен одбор