Согласно член 69, член 84 и член 86 од Законот за општата управна постапка(,,Сл.весник на РМ,, бр.124/15), Градоначалникот на Општина Вевчани ја дава следната

ЈАВНА  ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за данок на имот за 2021 година

1.ЛИСТА НА ОГЛАСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ ЗА  2021 ГОДИНА

 ГОДИНА  РЕШЕНИЕ  БРОЈ     ОБВРЗНИК    НАЗИВ     МЕСТО

2021  РЕШ- 12/21-784 АЛУЛОСКИ МИТРЕ ЈОРДАН   ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-857 БАТКОСКИ МИЛОШ  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-591 БЕБЕКОСКА ХРИСТИНА ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-877 БЕЈАТОВИЌ ЗОРА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-805 ВЕЛКОСКИ СИМОН ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-506 ВЕЛКОСКИ СЛОБОДАН ОХРИД

2021  РЕШ- 12/21-861 ГЕОРГИЕВСКА КАТЕРИНА ОХРИД

2021  РЕШ- 12/21-477 ГОГОСКИ МЕТОДИЈА РАДОВАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-407 ГОГОСКИ ПЕРО СТРУГА

2021  РЕШ- 12/21-641 ЃОРЕЛИЈЕВСКИ МИТРЕ ЗОРАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-642 ЃОРЕЛИЈЕВСКИ МИТРЕ РАДОВАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-580 ЃУРЧЕСКА СОЊА  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-870 ДАСКАЛОСКИ КОСТО КОЛЕ СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-985 ДУЦКИНОСКИ ВИТОМИР  Р. ХРВАТСКА

2021  РЕШ- 12/21-742 ДУЦКИНОСКИ МИТРЕ ДУШАН Р. СЛОВЕНИЈА

2021  РЕШ- 12/21-803  ДУЦКИНОСКИ ФИЛИП СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-998 ЕКО ГРУП КОМПАНИ ДОО ПРИЛЕП -ВО СТЕЧАЈ ПРИЛЕП

2021  РЕШ- 12/21-1005 ЕКО ПРОЕКТ  СП  ДОО  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-979 ЈАНКОСКА РОЗЕ СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-340 ЈОЈИЌ ДРАГИЦА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-568  КАЛАЈЏИЈЕВСКИ ДИМЧЕ БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-448  КОРУНОСКИ  МИРКО РИСТЕ  СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-399  КОЧОВИЌ ВЛАДИМИР ПЕТАР  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-354  КОШАРКОСКА ЗОРКА  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-687  КОШАРКОСКИ ВАСИЛ ЗОРАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-378  КОШАРКОСКИ НОМЧЕ  Р. ГЕРМАНИЈА

2021  РЕШ- 12/21-632 КУКОСКИ СЛАВЕ МИЛАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-576  МАНЕВСКИ АЛЕКСАНДАР РАДЕ БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-261  МУКОСКА  МАТРОНА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-911 МУКОСКИ ПЕТАР  СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-703 МУКОСКИ СТЕВЧО  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-495 ПЛУШКОВСКИ АНЃЕЛЕ ДУШАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-360 ПОПЕСКИ ВОЈСЛАВ  СТРУГА

2021  РЕШ- 12/21-944 ПОПОСКИ ДУШАН ДРАГОЉУБ ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-736 ПОПОСКИ НАУМ МИЛУТИН ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-769 ПОПОСКИ СТАВРЕ ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-461 ПУПИНОСКА  ЗЛАТА ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-892 СРБАКОСКИ ВЛАДИМИР БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-932 СРБАКОСКИ КРСТЕ ВАСИЛ  БИТОЛА

2021  РЕШ- 12/21-566 СРБАКОСКИ ПЕТРЕ ДРАГАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-402 ШАРВАЛКОСКИ ВАСИЛИЈЕ НИКОЛА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-529 ШЕКУТКОСКИ СЛАВЕ ЗОРАН ВЕВЧАНИ

Се повикуваат обврзниците за данок на имот, да се јават во Одделението за финансиски прашања  при Општина Вевчани, за да го примат решението за  данок на имот за  2021 година , во рок од 10 дена од денот на објавувањето на оваа објава.

Списокот со недоставени решенија е објавен на огласната табла во просториите на Општина Вевчани, како и на официјалната веб страна: https://vevcani.gov.mk/

Јавната објава ќе се изврши и во службено гласило на Општина Вевчани.

Со оваа објава се предупредуваат  даночните обврзници, дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат/произлезат од неподигањето на решенијата, ќе ги сносат самите даночни обврзници.