Согласно член 69, член 84 и член 86 од Законот за општата управна постапка (,,Сл.весник на РМ,,бр.124/15), Градоначалникот на Општина Вевчани ја дава следната

ЈАВНА  ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за комунална такса за

истакната фирма/назив за 2021 година

1.ЛИСТА НА ОГЛАСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТАКНАТА ФИРМА/НАЗИВ ЗА  2021 ГОДИНА

ГОДИНА  РЕШЕНИЕ  БРОЈ     ОБВРЗНИК    НАЗИВ     МЕСТО

2021  РЕШ- 12/21-84  ЖИТО СТРУГА  АД  ВО  СТЕЧАЈ  СТРУГА

2021  РЕШ- 12/21-48  МЕДИКРОПС ДООЕЛ   ВЕВЧАНИ

Се повикуваат обврзниците за комунална такса за истакната фирма/назив, да се јават во Одделението за финансиски прашања  при Општина Вевчани, за да го примат решението за  комунална такса за истакната фирма/назив за  2021 година , во рок од 10 дена од денот на објавувањето на оваа објава.

Списокот со недоставени решенија е објавен на огласната табла во просториите на Општина Вевчани, како и на официјалната веб страна: https://vevcani.gov.mk/

Јавната објава ќе се изврши и во службено гласило на Општина Вевчани.

Со оваа објава се предупредуваат  даночните обврзници, дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат/произлезат од неподигањето на решенијата, ќе ги сносат самите даночни обврзници.

Бр.12-266/2

22.03.2021 година