Врз  основа  на  член  29 од Законот за даноците на имот (“Сл. Весник на РМ”бр.61/2004,92/07,102/08,35/11,53/11,84/12,188/13,154/15,192/15,23/16), Одделението за финансиски прашања при Општина Вевчани  истакнува:

  ЈАВНА ПОКАНА

за поднесување на годишна даночна пријава за утврдување на данокот на имот за 2021 година

  1. Даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2021 година, поднесува даночен обврзник (правно и физичко лице) за:

а) Имотот што го стекнал или почнал да го користи во текот на 2020 година, а за кој нема поднесено даночна пријава (нов даночен обврзник, дополнително стекнат имот кој подлежи на оданочување и сл.);

б) Имотот кај кој настанале промени во сопственоста (оттуѓување и сл.);

в) Имотот кај кој настанале промени во вредноста (доградба, надградба, довршување, проширување и сл.);

Даночната пријава се поднесува до Општина Вевчани –  Одделение за финансиски прашања, секој работен ден од 07.30-15.30 часот најдоцна до 31 ЈАНУАРИ 2021 год.