Почитувани сограѓани, 
 
Во рамки на Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија – фаза 2, проект 
на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), координина од Фармахем од Скопје, со 
главен стратешки партнер Министерството за животна средина и просторно планирање, се 
спроведува активност за проценка и картирање на природните вредности кои ги нуди 
заштитеното подрачје „Вевчански Извори“. Активноста се спроведува од страна на Македонско 
еколошко друштво, а во соработка со Општина Вевчани. Како дел од активноста е планирано 
да се организираат две фокус групи со собирачите на диви растенија и главните локални 
чинители од туристичкиот сектор. Првата фокус група со собирачите на диви растенија 
(боровинка, кантарион и мајчина душица) ќе се одржи на 14ти октомври со почеток во 12 часот 
во Пензионерскиот дом во центарот на Вевчани.  
Втората фокус група со локалните чинители од туристичкиот сектор (ресторани, сувенирници, 
хостел, издавачи на соби) ќе се одржи на 15ти октомври со почеток во 12 часот во 
Пензионерскиот дом во центарот на Вевчани. 
Дневен ред 
12:00 Отворање на настанот 
12:20 Спроведување (дискусија) на фокус група 
14:00 Заклучоци, крај на фокус групата и коктел