ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на ЈП‘‘Еремја‘‘ Вевчани

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) и Решение на градоначалникот за објавување на оглас за избор на директор на ЈП ‘‘Еремја‘‘ Вевчани бр.09-751/1 од 24.09.2020 година, Градоначалникот на општина Вевчани  објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

за избор на директор на ЈП‘‘Еремја‘‘ Вевчани  – Јавен оглас 03-751-2-2020 

Кандидатот за директор покрај општите услови предвидени со Законот потребно е да ги исполнува и следните услови:

– високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКСТ или завршен VII/1степен образование

-да има минимум 5 години работно искуство

-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност

-да е државјанин на Република Северна Македонија

-поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од 5 години и тоа:ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT)-најмалку 74 бода, ИЕЛТС(ILEC Cambridge English: legal) – најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE Cambridge English First) – положен, БУЛАТС (BULATS)-најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS)- најмалку ниво Б2 (B2)

Кандидатите за директор треба да ги приложат следните документи:

-Пријава по оглас со кратка биографија (CV) и мотивационо писмо

-Програма за работа на директорот на претпријатието од 2020 година до 2024 година

-Диплома/Уверение за завршено високо образование

-Доказ дека против кандидатот не е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност

-Потврда за работно искуство

-Уверение за државјанство на Република Северна Македонија

-Доказ дека кандидатот има општа здравствена состојба (лекарско уверение)-

по изборот ќе го достави само избраниот кандидат.

Рок за доставување на документите е 15 дена и започнува да тече наредниот ден од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат.

Потребните документи: во оргинал или заверени копии на Нотар се доставуваат до Општина Вевчани со назнака ‘‘Комисија за разгледување на документите по јавен оглас за избор за директор на претпријатието‘‘.

Некомплетните и ненавремените документи ќе бидат отфрлени и Комисијата нема да ги разгледува. Со кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе се изврши интервју, а за место и време ќе бидат дополнително известени.

Комплетните пријави Комисијата ги доставува во рок од 8 дена до градоначалникот на општина Вевчани на адреса: Општина Вевчани, 6335 Вевчани.

Изборот ќе се изврши во рок од 15 дена.

Основната  месечна плата изнесува 25.000,00 денари.

Работно време е 5 работни дена  со 40 работни часови во неделата со дневно работно време:07:30 до 15:30 часот.

Контакт лице по јавниот повик : Љиљана Баткоска, советник за нормативно правни работи и човечки ресурси.

Општина Вевчани

Градоначалник

Сашо Јанкоски

ЛИСТА НА ОГЛАСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК  НА ИМОТ ОД  2020 ГОДИНА

Се повикуваат обврзниците за данок на имот, да се јават во Одделението за финансиски прашања  при Општина Вевчани, за да го примат решението за  данок  на  имот  за  2020 година , во рок од 10 дена од денот на објавувањето на оваа објава.

1. ЛИСТА НА ОГЛАСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК  НА ИМОТ ОД  2020 ГОДИНА
ГОДИНА  РЕШЕНИЕ  БРОЈ     ОБВРЗНИК    НАЗИВ/МЕСТО
2020  РЕШ-12-385  Велкоски  Драган Вевчани
2020  РЕШ-12-419  Гогоски  Радован Вевчани
2020  РЕШ-12-511 Калајџијевски Димче ул.Страхиниќ бан бр.28 Белград
2020  РЕШ-12-509 Србакоски Драган Вевчани
2020  РЕШ-12-503 Иваноски Игор  Вевчани
2020  РЕШ-12-471 Шекуткоски С Зоран Вевчани
2020  РЕШ-12-829 Србакоски Владимир ул.ПатријархЈоаникије бр.8 Белград
2020  РЕШ-12-257 Шутиноски Насто ул.Милица Српкиња бр.12 Белград
2020  РЕШ-12-880 Попоски Драгољуб Вевчани
2020  РЕШ-12-526 Макоска Воскресија Вевчани
2020  РЕШ-12-676 Попоски Милутин Вевчани
2020  РЕШ-12-574 Кукоски Милан ул.Медаковиќева бр.26 Вождовац
2020  РЕШ-12-518 Маневски Раде ул.Милице Српкиње бр.19 Белград
2020  РЕШ-12-583 Ѓорелијевски Зоран ул.Јуриј Гагарин бр.105 Белград
2020  РЕШ-12-584 Ѓорелијевски Радован ул.Доктор ЃорѓаЈоаноиќ бр.9 Белград
2020  РЕШ-12-590 Анѓелски Христо ул.Браќа Јерковиќ бр.84/17 Белград
2020  РЕШ-12-629 Кошаркоски Зоран Вевчани
2020  РЕШ-12-617 Дуцкиновски Радован ул.Кронштантска бр.10 Брлград
2020  РЕШ-12-848 Мукоски  Петар ул.Даме Груев бр.5/7-16  Скопје
2020  РЕШ-12-711 Попоски Ставре Вевчани
2020  РЕШ-12-289 Јојиќ Драгица ул.Страхиниќ бан бр.28 Белград
2020  РЕШ-12-377 Ѓорѓевски Стефан ул.Генерал Михајла Недељковиќа бр.67 Белград
2020  РЕШ-12-427 Велковски Томислав ул.Јуриј Гагарин бр.77/69 Белград
2020  РЕШ-12-439 Плушковски Душан ул.Јуриј Гагарин бр.146 Белград
2020  РЕШ-12-815 Бејатовиќ Зора ул.Јосип Шенер бр.11 Белград
2020  РЕШ-12-213 Мукоска Матрона ул.Д-р.Ивана Рибара бр.205 Белград
2020  РЕШ-12-522 Ѓурческа Соња Вевчани
2020  РЕШ-12-404 Пупиноска Злата Вевчани
2020  РЕШ-12-180 Радиновски Устијан ул.Ратка Митровиќа бр.21 Белград
2020  РЕШ-12-726 Радиноски Методија ул.Гаврила Принца бр.46 Белград
2020  РЕШ-12-382 Радиноска Анастасија  Вевчани
2020  РЕШ-12-825 Плушкоска Драгица ул.Д-р.Ѓорѓе Јовановиќ бр.9 Белград
2020  РЕШ-12-345 Шарвалкоски Никола ул.Иван Мичурин бр.29 Белград
2020  РЕШ-12-801 Георгиевска Катерина ул.Гоце Делчев бр.367/16 Охрид
2020  РЕШ-12-666 Костојчиноска Анита ул.Сатеска бр.81/3 Охрид
2020  РЕШ-12-205 Крстеска Весна ул.Горно Лисиче бр.48 Скопје
2020  РЕШ-12-868 Србакоски Васил ул.Козара бр.1 Битола
2020  РЕШ-12-391 Коруноски Ристе ул.Мито ХаџиВасилев  Јасмин бр.40/36 Скопје

Се предупредуваат даночните обврзници, дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат ќе ги сносат самите даночни обврзници.

Листа на огласени решенија за данок на имот 13-631-1-2020

Јавната објава  ќе биде извршена и во Службено гласило на општина Вевчани објавено на Веб страната на општина Вевчани.

Информација до здружението на пчелари

Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Вевчани дека на ден 13.08.2020 година (четврток), екипите на Центарот за јавно здравје Охрид, ќе спроведат теристичка (од земја) дезинсекција за уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19:00 до 04:00 часот.

Покана за Проектен форум во Општина Вевчани – трета сесија  

Општина Вевчани, во соработка со УНДП, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Ве поканува на Проектен форум.

Третата сесија од Проектниот форум ќе се одржи во среда, 12.08.2020 година, со почеток во 14:30 часот, во ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани.

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Форумот е алатка за учество на граѓаните во подготовка и избор на приоритетни проекти.

Присутните граѓани на форумот ќе имаат можност да предлагаат и да изберат приоритетни проекти за општината, кои ќе се финансираат од проектниот фонд во износ од 50.000 швајцарски франци (CHF).

Забелешка: Во услови на ризик од Ковид-19 пандемијата, организаторите ќе превземат мерки за заштита за време на форумската сесија, но апелираме и до учесниците:

  • Да одржуваат безбедна дистанца;
  • Да носат заштитна маска цело време (покриени се носот и устата);
  • Да не учествуваат на сесијата во колку имаат висока температура или други симптоми карактеристични за Ковид-19.

„ЗАШТИТИ СЕ! – ДИСТАНЦА, МАСКА, ДЕЗИНФЕКЦИЈА. ЗА ЗДРАВЈЕТО СЕ РАБОТИ“

Дневен ред за трета форумска сесија 

Јавна покана за втора сесија од проектниот форум во општина Вевчани

Општина Вевчани, во соработка со УНДП, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Ве поканува на Проектен форум.

Втората сесија од Проектниот форум ќе се одржи во петок, 07.08.2020 год., со почеток во 14:30 часот, во ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани.

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Форумот е алатка за учество на граѓаните во подготовка и избор на приоритетни проекти.

Присутните граѓани на форумот ќе имаат можност да предлагаат и да изберат приоритетни проекти за општината, кои ќе се финансираат од проектниот фонд во износ од 50.000 швајцарски франци (CHF).

Забелешка: Во услови на ризик од Ковид-19 пандемијата, организаторите ќе превземат мерки за заштита за време на форумската сесија, но апелираме и до учесниците:

  • Да одржуваат безбедна дистанца;
  • Да носат заштитна маска цело време (покриени се носот и устата);
  • Да не учествуваат на сесијата доколку имаат висока температура или други симптоми карактеристични за Ковид-19.

„ЗАШТИТИ СЕ! – ДИСТАНЦА, МАСКА, ДЕЗИНФЕКЦИЈА. ЗА ЗДРАВЈЕТО СЕ РАБОТИ“

Информација до здружението на пчелари!

Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Вевчани дека на ден 10.07.2020 година (петок), екипите на Центарот за јавно здравје Охрид, ќе спроведат теристичка (од земја) дезинсекција за уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19:00 до 04:00 часот.