Јавен повик на ЈОУДДГ „Планински цвет“ – Вевчани за избор на правно лице кое врши дејност или посредуваат дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување отпад за движни ствари – електронска,електрична и информатичка опрема.

Jавен повик ЈОУДДГ

ЈАВЕН ПОВИК прилози