Во соработка со Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ ПАНСКИ РЕГИОН, како дел од активносите на Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година, обезбедени се средства за реализација на следните проекти:

– Изградба на локална улица Попој-Млака; и
– Комплетна реконструкција на кујната во детската градинка ЈОУДДГ ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ Вевчани.
По завршување на потребните административни процедури ќе се започне со реализација на проектите.