Ребаланс на буџет 1- 2024

Буџетски календар 2024

Предлог ребаланс 1-2024

Квартален извештај за прв квартал 2024

Тримесечен финансиски извештај 2024 - ЈП „ Еремја “ - Вевчани

Завршна сметка за 2023 година -Општина Вевчани

Завршна сметка за 2023 година ООУ „Страшо Пинџур“ - Вевчани -Наменска сметка

Завршна сметка за 2023 година ООУ „Страшо Пинџур“ - Вевчани -Сопствена сметка

Завршна сметка за 2023 година општина Вевчани - Развој на патна инфраструктура

Завршна сметка за 2023 година општина Вевчани - Наменска дотација

Завршна сметка за 2023 година општина Вевчани - Карневал

Завршна сметка за 2023 година општина Вевчани - Патишта

Завршна сметка за 2023 година општина Вевчани - Орган на општина

Завршна сметка за 2023 година општина Вевчани -Буџет на Општина

Завршна сметка за 2023 година ЈОУДДГ „Планински Цвет“ - Вевчани

Квартален извештај 4 квартал

Буџет на општина Вевчани за 2024 година

Предлог - Буџет на општина Вевчани за 2024 година

Ребаланс на буџет на Општина Вевчани бр. 4

Предлог - Ребаланс на буџет на Општина Вевчани бр. 4

Предлог- Ребаланс на буџет на Општина Вевчани бр. 3

Ребаланс на буџет на Општина Вевчани бр. 2

Предлог- Ребаланс на буџет на Општина Вевчани бр. 2

Ребаланс на буџет на Општина Вевчани број 1

Одлука за усвојување Завршна сметка на Општина Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување Годишен извештај на Општина Вевчани за 2022 година

Буџет на општина Вевчани за 2023 година

Корегиран дел од Предлог Буџетот на општина Вевчани 2023 година

Одлука за усвојување на Завршна сметка за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен извештај на Општина Вевчани за 2021 година

Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Вевчани - Ребаланс 1

Предлог- Ребаланс на буџет на Општина Вевчани бр. 3

Ребаланс на буџет на Општина Вевчани бр. 2

Предлог- Ребаланс на буџет на Општина Вевчани бр. 2

Ребаланс на буџет на Општина Вевчани број 1

Одлука за усвојување Завршна сметка на Општина Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување Годишен извештај на Општина Вевчани за 2022 година

Буџет на општина Вевчани за 2023 година

Корегиран дел од Предлог Буџетот на општина Вевчани 2023 година

Одлука за усвојување на Завршна сметка за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен извештај на Општина Вевчани за 2021 година

Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Вевчани - Ребаланс 1

Изменување и дополнување на буџетот на општина Вевчани - Ребиланс 2

Предлог ребаланс на буџет на општина Вевчани - 2020 година

Предлог ребаланс на буџет на општина Вевчани - 2020 година

Буџет на општина Вевчани - 2020 година

Завршни сметки на Општина Вевчани за 2019 година

Завршна сметка на буџетот на општина Вевчани за 2019 година

2017