Одлука за усвојување на Завршна сметка за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен извештај на Општина Вевчани за 2021 година

Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Вевчани - Ребаланс 1

Изменување и дополнување на буџетот на општина Вевчани - Ребиланс 2

Предлог ребаланс на буџет на општина Вевчани - 2020 година

Предлог ребаланс на буџет на општина Вевчани - 2020 година

Буџет на општина Вевчани - 2020 година

Завршни сметки на Општина Вевчани за 2019 година

Завршна сметка на буџетот на општина Вевчани за 2019 година

2017