Буџет на општина Вевчани - 2020 година

Завршни сметки на Општина Вевчани за 2019 година

Завршна сметка на буџетот на општина Вевчани за 2019 година

2019

Ребаланс на буџет

2018

2017