ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА

ОПШТИНА  ВЕВЧАНИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
1.      Душко Ѓурчески СДСМ nated7@hotmail.com
 ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК  ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
2 Ристо Алулоски СДСМ riste_vevcani@hotmail.com
3  Дијана Бебекоска СДСМ dijana_bebekoska@yahoo.com
4  Благица Чочороска СДСМ Chochoroskab@gmail.com
5  Деспина Плушкоска СДСМ dplushkoska@yahoo.com
6  Јовица Лешоски ВМРО-ДПМНЕ jovicalesoski@yahoo.com
7  Андријана Парталоска ВМРО-ДПМНЕ spase2010@hotmail.com
8  Витомир Димитријески ВМРО-ДПМНЕ vitko_23@hotmail.co.uk
9  Наташа Кукоска ВМРО-ДПМНЕ kukoskan@gmail.com
28 Седница на Советот на општина Вевчани

Решение за свикување на 28.седница на Совет

Материјали за 28-та Седница на Советот на општина Вевчани

Записник од 27-ма седница

Завршна сметка на општина Вевчани 2020

Завршна сметка буџетска – даночен биланс 05-188-5-2021  —–  Завршна сметка буџетска – образложение 05-188-4-2021-min

Завршна сметка буџетска – приходи и расходи 05-188-2-2021-min  —–  Завршна сметка буџетска – структура на приходи 05-188-3-2021

Завршна сметка буџетска – биланс на приходи 05-188-1-2021-min   —–  Завршна сметка градинка – биланс на состојба 05-189-1-2021-min

Завршна сметка градинка – даночен биланс 05-189-4-2021   —–  Завршна сметка градинка – образложение 05-189-5-2021-min

Завршна сметка градинка – приходи и расходи 05-189-2-2021   —– Завршна сметка градинка – структура на приходи 05-189-3-2021

Завршна сметка карневал – даночен биланс 05-195-4-2021  —–  Завршна сметка карневал – образложение 05-195-5-2021-min

Завршна сметка карневал – приходи и расходи 05-195-2-2021  —–   Завршна сметка карневал – структура на приходи 05-195-3-2021

Завршна сметка карневал -биланс на состојба 05-195-1-2021  —–  Завршна сметка кеј, пат, партер- даночен биланс05-194-4-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- образложение 05-194-6-2021  —–  Завршна сметка кеј, пат, партер- приходи и расходи 05-194-2-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- структура на прих.05-194-3-2021 —– Завршна сметка кеј, пат, партер-0биланс на состојба 05-194-1-2021

Завршна сметка кредитна – даночен биланс 05-190-4-2021  —–  Завршна сметка кредитна – обиланс на состојба 05-190-1-2021

Завршна сметка кредитна – образложение 05-190-5-2021  —–  Завршна сметка кредитна – приходи и расходи 05-190-2-2021

Завршна сметка кредитна – структура на приходи 05-190-3-2021  —–  Завршна сметка наменска дотација – даночен биланс 05-187-6-2021

Завршна сметка наменска дотација – образложение 05-187-5-2021  —– Завршна сметка наменска дотација – прих. и расх. 05-187-2-2021

Завршна сметка наменска дотација – структура на прих.05-187-3-2021—–Завршна сметка наменска дотација-биланс на состојба 05-187-1-21

Завршна сметка -ОИК Вевчани – даночен биланс 05-197-5-2021 —– Завршна сметка -ОИК Вевчани – посебни податоци 05-197-4-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – приходи и расходи 05-197-2-2021 —– Завршна сметка -ОИК Вевчани – структура на приходи 05-197-3-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – биланс на состојба 05-197-1-2021—–Завршна сметка -ОИК Вевчани -образложение на буџет 05-197-6-2021

Завршна сметка орган на општина – биланс на состојба 05-191-1-2021 —–Завршна сметка орган на општина – даночен биланс 05-191-5-2021

Завршна сметка орган на општина – образложение 05-191-6-2021 —–Завршна сметка орган на општина – посебни податоци 05-191-4-2021

Завршна сметка орган на општина – прих. и расх. 05-191-2-2021 —–Завршна сметка орган на општина – структура на приходи 05-191-3-2021

Завршна сметка патишта – даночен биланс 05-186-7-2021 —–  Завршна сметка патишта – образложение 05-186-6-2021

Завршна сметка патишта – посебни податоци 05-186-4-2021 —– Завршна сметка патишта приходи и расходи 05-186-2-2021

Завршна сметка патишта – структура на приходи 05-186-3-2021  —– Завршна сметка патишта – биланс на состојба 05-186-1-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – даночен биланс 05-192-4-2021 —–Завршна сметка самофинансирачка школа – образложение 05-192-5-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – приходи и расходи 05-192-2-2021 —–Завршна сметка самофинансирачка школа – структура на приходи 05-192-3-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа -биланс на состојба 05-192-1-2021 —–Завршна сметка туристички центар – даночен биланс 05-193-4-2021

Завршна сметка туристички центар – образложение 05-193-5-2021 —–Завршна сметка туристички центар – структура на приходи 05-193-3-2021

Завршна сметка туристички центар -приходи и расходи 05-193-2-2021 —– Завршна туристички центар – даночен биланс 05-193-1-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – биланс на состојба 05-198-1-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – даночен биланс 5-198-5-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – образложение на буџет 5-198-6-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – посебни податоци 05-198-4-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – приходи и расходи 05-198-2-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – структура на приходи 05-198-3-2021

Завршна сметка – форуми – биланс на состојба 05-196-1-2021 —– Завршна сметка – форуми – даночен биланс 05-196-4-2021

Завршна сметка – форуми – образложение 05-196-5-2021  —– Завршна сметка – форуми – приходи и расходи 05-196-2-2021

Завршна сметка – форуми – структура на приходи 05-196-3-2021  —–  Завршна сметка општина 2020   

Завршна сметка  – ZSPosebenDelS  —– Завршна сметка – ZSPosebenDelP  —– Copy of годишен извештај 2019

Copy of Вевчани – vevcani  —–  Завршна сметка – BilansPrihPotstZSs  —– Завршна сметка – BilansPrihPotstZS

Завршна сметка – BilansnarashodiZSs

Завршна сметка ООУ Страшо Пинџур – Вевчани 2020

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – биланс на состојба – сопствени приходи-min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – посебни податоци – сопствени приходи –min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – приходи и расходи – сопствени средства-min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – структура на приходи – сопствени приходи

Одлука за усвојување на Завршна сметка на ООУ Страшо Пинџур Вевчани

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – посебни податоци – наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – Приходи и расходи- наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – структура на приходи – наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани биланс на состојба – наменска-min

Завршна сметка ЈП Еремја – Вевчани и Годишен финансиски извештај 2020

Годишен финансиски извештај на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани  —–  Објаснувачки забелешки  —- Одлука за усвојување Годишен финансиски извештај на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани

Одлука за усвојување Завршна сметка од ЈП ЕРЕМЈА Вевчани  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Биланс на состојба-min

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Биланс на успех-min  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Даночен биланс

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Посебни податоци-min  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Структура на приходи

Завршна сметка на ЈОУДДГ Планински цвет Вевчани 2020

DE – буџет-min —– Биланс – буџет 2020 koreg.-min  —–  Биланс на состојба – sopstvena 2021-min  —- Приходи и расходи – sopstvena-min

Приходи и расходи – буџет (1)-min —- Приходи и расходи – буџет (2)  —– Приходи и расходи – буџет (3)-min

Приходи и расходи – буџет-min —–  Рекапитулар – буџет-min

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ОПШТИНА ВЕВЧАНИ