ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА

ОПШТИНА  ВЕВЧАНИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
1.      Душко Ѓурчески СДСМ nated7@hotmail.com
 ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК  ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
2 Ристо Алулоски СДСМ riste_vevcani@hotmail.com
3  Дијана Бебекоска СДСМ dijana_bebekoska@yahoo.com
4  Благица Чочороска СДСМ Chochoroskab@gmail.com
5  Деспина Плушкоска СДСМ dplushkoska@yahoo.com
6  Јовица Лешоски ВМРО-ДПМНЕ jovicalesoski@yahoo.com
7  Андријана Парталоска ВМРО-ДПМНЕ spase2010@hotmail.com
8  Витомир Димитријески ВМРО-ДПМНЕ vitko_23@hotmail.co.uk
9  Наташа Кукоска ВМРО-ДПМНЕ kukoskan@gmail.com
28 Седница на Советот на општина Вевчани

Решение за свикување на 28.седница на Совет

Материјали за 28-та Седница на Советот на општина Вевчани

Записник од 27-ма седница

Завршна сметка на општина Вевчани 2020

Завршна сметка буџетска – даночен биланс 05-188-5-2021

Завршна сметка буџетска – образложение 05-188-4-2021-min

Завршна сметка буџетска – приходи и расходи 05-188-2-2021-min

Завршна сметка буџетска – структура на приходи 05-188-3-2021

Завршна сметка буџетска – биланс на приходи 05-188-1-2021-min

Завршна сметка градинка – биланс на состојба 05-189-1-2021-min

Завршна сметка градинка – даночен биланс 05-189-4-2021

Завршна сметка градинка – образложение 05-189-5-2021-min

Завршна сметка градинка – приходи и расходи 05-189-2-2021

Завршна сметка градинка – структура на приходи 05-189-3-2021

Завршна сметка карневал – даночен биланс 05-195-4-2021

Завршна сметка карневал – образложение 05-195-5-2021-min

Завршна сметка карневал – приходи и расходи 05-195-2-2021

Завршна сметка карневал – структура на приходи 05-195-3-2021

Завршна сметка карневал -биланс на состојба 05-195-1-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- даночен биланс05-194-4-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- образложение 05-194-6-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- приходи и расходи 05-194-2-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- структура на приходи 05-194-3-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер-0биланс на состојба 05-194-1-2021

Завршна сметка кредитна – даночен биланс 05-190-4-2021

Завршна сметка кредитна – обиланс на состојба 05-190-1-2021

Завршна сметка кредитна – образложение 05-190-5-2021

Завршна сметка кредитна – приходи и расходи 05-190-2-2021

Завршна сметка кредитна – структура на приходи 05-190-3-2021

Завршна сметка наменска дотација – даночен биланс 05-187-6-2021

Завршна сметка наменска дотација – образложение 05-187-5-2021

Завршна сметка наменска дотација – приходи и расходи 05-187-2-2021

Завршна сметка наменска дотација – структура на приходи 05-187-3-2021

Завршна сметка наменска дотација -биланс на состојба 05-187-1-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – даночен биланс 05-197-5-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – посебни податоци 05-197-4-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – приходи и расходи 05-197-2-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – структура на приходи 05-197-3-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – биланс на состојба 05-197-1-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани -образложение на буџет 05-197-6-2021

Завршна сметка орган на општина – биланс на состојба 05-191-1-2021

Завршна сметка орган на општина – даночен биланс 05-191-5-2021

Завршна сметка орган на општина – образложение 05-191-6-2021

Завршна сметка орган на општина – посебни податоци 05-191-4-2021

Завршна сметка орган на општина – приходи и расходи 05-191-2-2021

Завршна сметка орган на општина – структура на приходи 05-191-3-2021

Завршна сметка патишта – даночен биланс 05-186-7-2021

Завршна сметка патишта – образложение 05-186-6-2021

Завршна сметка патишта – посебни податоци 05-186-4-2021

Завршна сметка патишта приходи и расходи 05-186-2-2021

Завршна сметка патишта – структура на приходи 05-186-3-2021

Завршна сметка патишта – биланс на состојба 05-186-1-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – даночен биланс 05-192-4-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – образложение 05-192-5-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – приходи и расходи 05-192-2-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – структура на приходи 05-192-3-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа -биланс на состојба 05-192-1-2021

Завршна сметка туристички центар – даночен биланс 05-193-4-2021

Завршна сметка туристички центар – образложение 05-193-5-2021

Завршна сметка туристички центар – структура на приходи 05-193-3-2021

Завршна сметка туристички центар -приходи и расходи 05-193-2-2021

Завршна туристички центар – даночен биланс 05-193-1-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – биланс на состојба 05-198-1-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – даночен биланс 5-198-5-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – образложение на буџет 5-198-6-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – посебни податоци 05-198-4-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – приходи и расходи 05-198-2-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – структура на приходи 05-198-3-2021

Завршна сметка – форуми – биланс на состојба 05-196-1-2021

Завршна сметка – форуми – даночен биланс 05-196-4-2021

Завршна сметка – форуми – образложение 05-196-5-2021

Завршна сметка – форуми – приходи и расходи 05-196-2-2021

Завршна сметка – форуми – структура на приходи 05-196-3-2021

Завршна сметка општина 2020   

Завршна сметка  – ZSPosebenDelS

Завршна сметка – ZSPosebenDelP

Copy of годишен извештај 2019

Copy of Вевчани – vevcani

Завршна сметка – BilansPrihPotstZSs

Завршна сметка – BilansPrihPotstZS

Завршна сметка – BilansnarashodiZSs

Завршна сметка ООУ Страшо Пинџур – Вевчани 2020

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – биланс на состојба – сопствени приходи-min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – посебни податоци – сопствени приходи –min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – приходи и расходи – сопствени средства-min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – структура на приходи – сопствени приходи

Одлука за усвојување на Завршна сметка на ООУ Страшо Пинџур Вевчани

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – посебни податоци – наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – Приходи и расходи- наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – структура на приходи – наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани биланс на состојба – наменска-min

Завршна сметка ЈП Еремја – Вевчани и Годишен финансиски извештај 2020

Годишен финансиски извештај на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани

Објаснувачки забелешки

Одлука за усвојување Годишен финансиски извештај на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани

Одлука за усвојување Завршна сметка од ЈП ЕРЕМЈА Вевчани

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Биланс на состојба-min

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Биланс на успех-min

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Даночен биланс

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Посебни податоци-min

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Структура на приходи

Завршна сметка на ЈОУДДГ Планински цвет Вевчани 2020

DE – буџет-min

Биланс – буџет 2020 koreg.-min

Биланс на состојба – sopstvena 2021-min

Приходи и расходи – sopstvena-min

Приходи и расходи – буџет (1)-min

Приходи и расходи – буџет (2)

Приходи и расходи – буџет (3)-min

Приходи и расходи – буџет-min

Рекапитулар – буџет-min

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ОПШТИНА ВЕВЧАНИ