ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

ОПШТИНА  ВЕВЧАНИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА

 

  1. Леон Даскалоски
ВМРО-ДПМНЕ [email protected]
 ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК  ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
2. Николина Шутиноска ВМРО-ДПМНЕ [email protected]
3. Кристијан Илиески ВМРО-ДПМНЕ [email protected]
4. Слаѓана Топузоска Алулоска ВМРО-ДПМНЕ [email protected]
5. Ивица Костојчиноски ВМРО-ДПМНЕ [email protected]
6. Леон Парталоски СДСМ [email protected]
7. Александра Чочороска СДСМ [email protected]
8. Стефан Радиноски СДСМ [email protected]
9. Христина Попеска СДСМ [email protected]
2-ра Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за 2 -та седница на Совет – редовна седница 

Материјали за 2-та Седница на Советот на општина Вевчани

Записник од вонредна седница одржана на 15.11.2021

 Записник од прва конститутивна седница 12.11.2021

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.07.2021 – 30.09.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за расходовање

Одлука за согласност на измена на план за вработување за 2022 година

Одлука за утврдување на висината на стапките за даноците на имот

Одлука за утврдување на месечен надоместок на советници за 2022

Определување име Мултикултурен центар Коста Србакоски

Предлог ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 2022

Предлог-Одлука за еднакви можности

Програма за животни скитници за 2022

Програма за изградба на локални патишта за 2022 година

Програма за културата 2022 година

Програма за објекти од комуналнта инфраструткура за 2022 година

ПРОГРАМА ЗА УП 2022

Решение за комисија за доделување на парична помош

Решение за разрешување и именување во Училишен одбор Страшо Пинџур 2021

Решение за разрешување и именување на УО Детска градинка 2021

Решение за разрешување и именување на УО од совет на родители за детска градинка 2021

Решение за разрешување и именување на членови на НО Еремја 2021-2025

Решение за разрешување и именување на членови на УО Еремја 2021-2025

Согласност за соработка

3-та Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за 3 -та седница на Совет – редовна 

Материјали за 3-та Седница на Советот на општина Вевчани

Предлог Записник од 2 -та седница 

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на Ј.П „Еремја“ – Вевчани

Одлука за усвојување на бод на плати за директор на детска градинка за 2022 година

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.10.2021 – 30.12.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за согласност за собирање и одведување на урбани отпадни води 2022-2024

Одлука за Согласност на Одлука за бод на плати на вработени во детска градинка за 2022

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на ЈОУДДГ за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП Еремја Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈП Еремја за 2022 година

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈОУДДГ за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈП Еремја за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ООУ Страшо Пинџур за 2021

Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Предлог Одлука за изменување на Правилник за плата 2022

Решение за разрешување на член од УО Детска градинка 2022 од вработените

 

 

4-та Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за  -та седница на Совет – редовна 

Материјали за 4-та Седница на Советот на општина Вевчани

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на Ј.П „Еремја“ – Вевчани

Одлука за усвојување на бод на плати за директор на детска градинка за 2022 година

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.10.2021 – 30.12.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за согласност за собирање и одведување на урбани отпадни води 2022-2024

Одлука за Согласност на Одлука за бод на плати на вработени во детска градинка за 2022

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на ЈОУДДГ за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП Еремја Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈП Еремја за 2022 година

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈОУДДГ за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈП Еремја за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ООУ Страшо Пинџур за 2021

Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Предлог Одлука за изменување на Правилник за плата 2022

Решение за разрешување на член од УО Детска градинка 2022 од вработените

 

 

5-та Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за 5 -та седница на Совет – редовна 

Материјали за 5-та Седница на Советот на општина Вевчани

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на Ј.П „Еремја“ – Вевчани

Одлука за усвојување на бод на плати за директор на детска градинка за 2022 година

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.10.2021 – 30.12.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за согласност за собирање и одведување на урбани отпадни води 2022-2024

Одлука за Согласност на Одлука за бод на плати на вработени во детска градинка за 2022

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на ЈОУДДГ за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП Еремја Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈП Еремја за 2022 година

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈОУДДГ за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈП Еремја за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ООУ Страшо Пинџур за 2021

Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Предлог Одлука за изменување на Правилник за плата 2022

Решение за разрешување на член од УО Детска градинка 2022 од вработените

 

 

6-та Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за 6 -та седница на Совет – редовна 

Материјали за 6-та Седница на Советот на општина Вевчани

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на Ј.П „Еремја“ – Вевчани

Одлука за усвојување на бод на плати за директор на детска градинка за 2022 година

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.10.2021 – 30.12.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за согласност за собирање и одведување на урбани отпадни води 2022-2024

Одлука за Согласност на Одлука за бод на плати на вработени во детска градинка за 2022

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на ЈОУДДГ за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП Еремја Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈП Еремја за 2022 година

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈОУДДГ за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈП Еремја за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ООУ Страшо Пинџур за 2021

Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Предлог Одлука за изменување на Правилник за плата 2022

Решение за разрешување на член од УО Детска градинка 2022 од вработените

 

 

7-та Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за 7-та седница на Совет – редовна 

Материјали за 6-та Седница на Советот на општина Вевчани

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на Ј.П „Еремја“ – Вевчани

Одлука за усвојување на бод на плати за директор на детска градинка за 2022 година

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.10.2021 – 30.12.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за согласност за собирање и одведување на урбани отпадни води 2022-2024

Одлука за Согласност на Одлука за бод на плати на вработени во детска градинка за 2022

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на ЈОУДДГ за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП Еремја Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈП Еремја за 2022 година

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈОУДДГ за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈП Еремја за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ООУ Страшо Пинџур за 2021

Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Предлог Одлука за изменување на Правилник за плата 2022

Решение за разрешување на член од УО Детска градинка 2022 од вработените

 

 

8-та Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за 8 -та седница на Совет – редовна 

Материјали за 8-та Седница на Советот на општина Вевчани

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на Ј.П „Еремја“ – Вевчани

Одлука за усвојување на бод на плати за директор на детска градинка за 2022 година

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.10.2021 – 30.12.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за согласност за собирање и одведување на урбани отпадни води 2022-2024

Одлука за Согласност на Одлука за бод на плати на вработени во детска градинка за 2022

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на ЈОУДДГ за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП Еремја Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈП Еремја за 2022 година

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈОУДДГ за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈП Еремја за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ООУ Страшо Пинџур за 2021

Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Предлог Одлука за изменување на Правилник за плата 2022

Решение за разрешување на член од УО Детска градинка 2022 од вработените

 

 

9-та Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за 8 -та седница на Совет – редовна 

Материјали за 9-та Седница на Советот на општина Вевчани

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на Ј.П „Еремја“ – Вевчани

Одлука за усвојување на бод на плати за директор на детска градинка за 2022 година

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.10.2021 – 30.12.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за согласност за собирање и одведување на урбани отпадни води 2022-2024

Одлука за Согласност на Одлука за бод на плати на вработени во детска градинка за 2022

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на ЈОУДДГ за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП Еремја Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈП Еремја за 2022 година

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈОУДДГ за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈП Еремја за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ООУ Страшо Пинџур за 2021

Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Предлог Одлука за изменување на Правилник за плата 2022

Решение за разрешување на член од УО Детска градинка 2022 од вработените

 

 

10-та Седница на Советот на општина Вевчани

Решение – Дневен ред за 8 -та седница на Совет – редовна 

Материјали за 10-та Седница на Советот на општина Вевчани

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на Ј.П „Еремја“ – Вевчани

Одлука за усвојување на бод на плати за директор на детска градинка за 2022 година

Одлука за давање согласност на тримесечен извештај 01.10.2021 – 30.12.2021 на Еремја Вевчани

Одлука за согласност за собирање и одведување на урбани отпадни води 2022-2024

Одлука за Согласност на Одлука за бод на плати на вработени во детска градинка за 2022

Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај на ЈОУДДГ за 2021 година

Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП Еремја Вевчани за 2022 година

Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈП Еремја за 2022 година

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈОУДДГ за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ЈП Еремја за 2021

Одлука за усвојување на ЗАВРШНА сметка на ООУ Страшо Пинџур за 2021

Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување

Предлог Одлука за изменување на Правилник за плата 2022

Решение за разрешување на член од УО Детска градинка 2022 од вработените

 

 

11-та Седница на Советот на општина Вевчани

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА

ОПШТИНА  ВЕВЧАНИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
1. Душко Ѓурчески СДСМ
 ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК  ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
2. Ристо Алулоски СДСМ
3. Дијана Бебекоска СДСМ
4. Благица Чочороска СДСМ
5. Деспина Плушкоска СДСМ
6. Јовица Лешоски ВМРО-ДПМНЕ
7. Андријана Парталоска ВМРО-ДПМНЕ
8. Витомир Димитријески ВМРО-ДПМНЕ
9. Наташа Кукоска ВМРО-ДПМНЕ
28 Седница на Советот на општина Вевчани

Решение за свикување на 28.седница на Совет

Материјали за 28-та Седница на Советот на општина Вевчани

Записник од 27-ма седница

Завршна сметка на општина Вевчани 2020

Завршна сметка буџетска – даночен биланс 05-188-5-2021  —–  Завршна сметка буџетска – образложение 05-188-4-2021-min

Завршна сметка буџетска – приходи и расходи 05-188-2-2021-min  —–  Завршна сметка буџетска – структура на приходи 05-188-3-2021

Завршна сметка буџетска – биланс на приходи 05-188-1-2021-min   —–  Завршна сметка градинка – биланс на состојба 05-189-1-2021-min

Завршна сметка градинка – даночен биланс 05-189-4-2021   —–  Завршна сметка градинка – образложение 05-189-5-2021-min

Завршна сметка градинка – приходи и расходи 05-189-2-2021   —– Завршна сметка градинка – структура на приходи 05-189-3-2021

Завршна сметка карневал – даночен биланс 05-195-4-2021  —–  Завршна сметка карневал – образложение 05-195-5-2021-min

Завршна сметка карневал – приходи и расходи 05-195-2-2021  —–   Завршна сметка карневал – структура на приходи 05-195-3-2021

Завршна сметка карневал -биланс на состојба 05-195-1-2021  —–  Завршна сметка кеј, пат, партер- даночен биланс05-194-4-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- образложение 05-194-6-2021  —–  Завршна сметка кеј, пат, партер- приходи и расходи 05-194-2-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- структура на прих.05-194-3-2021 —– Завршна сметка кеј, пат, партер-0биланс на состојба 05-194-1-2021

Завршна сметка кредитна – даночен биланс 05-190-4-2021  —–  Завршна сметка кредитна – обиланс на состојба 05-190-1-2021

Завршна сметка кредитна – образложение 05-190-5-2021  —–  Завршна сметка кредитна – приходи и расходи 05-190-2-2021

Завршна сметка кредитна – структура на приходи 05-190-3-2021  —–  Завршна сметка наменска дотација – даночен биланс 05-187-6-2021

Завршна сметка наменска дотација – образложение 05-187-5-2021  —– Завршна сметка наменска дотација – прих. и расх. 05-187-2-2021

Завршна сметка наменска дотација – структура на прих.05-187-3-2021—–Завршна сметка наменска дотација-биланс на состојба 05-187-1-21

Завршна сметка -ОИК Вевчани – даночен биланс 05-197-5-2021 —– Завршна сметка -ОИК Вевчани – посебни податоци 05-197-4-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – приходи и расходи 05-197-2-2021 —– Завршна сметка -ОИК Вевчани – структура на приходи 05-197-3-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – биланс на состојба 05-197-1-2021—–Завршна сметка -ОИК Вевчани -образложение на буџет 05-197-6-2021

Завршна сметка орган на општина – биланс на состојба 05-191-1-2021 —–Завршна сметка орган на општина – даночен биланс 05-191-5-2021

Завршна сметка орган на општина – образложение 05-191-6-2021 —–Завршна сметка орган на општина – посебни податоци 05-191-4-2021

Завршна сметка орган на општина – прих. и расх. 05-191-2-2021 —–Завршна сметка орган на општина – структура на приходи 05-191-3-2021

Завршна сметка патишта – даночен биланс 05-186-7-2021 —–  Завршна сметка патишта – образложение 05-186-6-2021

Завршна сметка патишта – посебни податоци 05-186-4-2021 —– Завршна сметка патишта приходи и расходи 05-186-2-2021

Завршна сметка патишта – структура на приходи 05-186-3-2021  —– Завршна сметка патишта – биланс на состојба 05-186-1-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – даночен биланс 05-192-4-2021 —–Завршна сметка самофинансирачка школа – образложение 05-192-5-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – приходи и расходи 05-192-2-2021 —–Завршна сметка самофинансирачка школа – структура на приходи 05-192-3-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа -биланс на состојба 05-192-1-2021 —–Завршна сметка туристички центар – даночен биланс 05-193-4-2021

Завршна сметка туристички центар – образложение 05-193-5-2021 —–Завршна сметка туристички центар – структура на приходи 05-193-3-2021

Завршна сметка туристички центар -приходи и расходи 05-193-2-2021 —– Завршна туристички центар – даночен биланс 05-193-1-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – биланс на состојба 05-198-1-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – даночен биланс 5-198-5-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – образложение на буџет 5-198-6-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – посебни податоци 05-198-4-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – приходи и расходи 05-198-2-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – структура на приходи 05-198-3-2021

Завршна сметка – форуми – биланс на состојба 05-196-1-2021 —– Завршна сметка – форуми – даночен биланс 05-196-4-2021

Завршна сметка – форуми – образложение 05-196-5-2021  —– Завршна сметка – форуми – приходи и расходи 05-196-2-2021

Завршна сметка – форуми – структура на приходи 05-196-3-2021  —–  Завршна сметка општина 2020   

Завршна сметка  – ZSPosebenDelS  —– Завршна сметка – ZSPosebenDelP  —– Copy of годишен извештај 2019

Copy of Вевчани – vevcani  —–  Завршна сметка – BilansPrihPotstZSs  —– Завршна сметка – BilansPrihPotstZS

Завршна сметка – BilansnarashodiZSs

Завршна сметка ООУ Страшо Пинџур – Вевчани 2020

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – биланс на состојба – сопствени приходи-min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – посебни податоци – сопствени приходи –min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – приходи и расходи – сопствени средства-min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – структура на приходи – сопствени приходи

Одлука за усвојување на Завршна сметка на ООУ Страшо Пинџур Вевчани

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – посебни податоци – наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – Приходи и расходи- наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – структура на приходи – наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани биланс на состојба – наменска-min

Завршна сметка ЈП Еремја – Вевчани и Годишен финансиски извештај 2020

Годишен финансиски извештај на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани  —–  Објаснувачки забелешки  —- Одлука за усвојување Годишен финансиски извештај на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани

Одлука за усвојување Завршна сметка од ЈП ЕРЕМЈА Вевчани  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Биланс на состојба-min

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Биланс на успех-min  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Даночен биланс

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Посебни податоци-min  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Структура на приходи

Завршна сметка на ЈОУДДГ Планински цвет Вевчани 2020

DE – буџет-min —– Биланс – буџет 2020 koreg.-min  —–  Биланс на состојба – sopstvena 2021-min  —- Приходи и расходи – sopstvena-min

Приходи и расходи – буџет (1)-min —- Приходи и расходи – буџет (2)  —– Приходи и расходи – буџет (3)-min

Приходи и расходи – буџет-min —–  Рекапитулар – буџет-min

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ОПШТИНА ВЕВЧАНИ