ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

ОПШТИНА  ВЕВЧАНИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА

 

  1. Леон Даскалоски
ВМРО-ДПМНЕ
 ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК  ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
2. Николина Шутиноска ВМРО-ДПМНЕ
3. Кристијан Илиески ВМРО-ДПМНЕ
4. Слаѓана Топузоска Алулоска ВМРО-ДПМНЕ
5. Ивица Костојчиноски ВМРО-ДПМНЕ
6. Леон Парталоски  СДСМ
7. Александра Чочороска СДСМ
8. Стефан Радиноски СДСМ
9. Христина Попеска СДСМ

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА

ОПШТИНА  ВЕВЧАНИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
1. Душко Ѓурчески СДСМ
 ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК  ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
2. Ристо Алулоски СДСМ
3. Дијана Бебекоска СДСМ
4. Благица Чочороска СДСМ
5. Деспина Плушкоска СДСМ
6. Јовица Лешоски ВМРО-ДПМНЕ
7. Андријана Парталоска ВМРО-ДПМНЕ
8. Витомир Димитријески ВМРО-ДПМНЕ
9. Наташа Кукоска ВМРО-ДПМНЕ
28 Седница на Советот на општина Вевчани

Решение за свикување на 28.седница на Совет

Материјали за 28-та Седница на Советот на општина Вевчани

Записник од 27-ма седница

Завршна сметка на општина Вевчани 2020

Завршна сметка буџетска – даночен биланс 05-188-5-2021  —–  Завршна сметка буџетска – образложение 05-188-4-2021-min

Завршна сметка буџетска – приходи и расходи 05-188-2-2021-min  —–  Завршна сметка буџетска – структура на приходи 05-188-3-2021

Завршна сметка буџетска – биланс на приходи 05-188-1-2021-min   —–  Завршна сметка градинка – биланс на состојба 05-189-1-2021-min

Завршна сметка градинка – даночен биланс 05-189-4-2021   —–  Завршна сметка градинка – образложение 05-189-5-2021-min

Завршна сметка градинка – приходи и расходи 05-189-2-2021   —– Завршна сметка градинка – структура на приходи 05-189-3-2021

Завршна сметка карневал – даночен биланс 05-195-4-2021  —–  Завршна сметка карневал – образложение 05-195-5-2021-min

Завршна сметка карневал – приходи и расходи 05-195-2-2021  —–   Завршна сметка карневал – структура на приходи 05-195-3-2021

Завршна сметка карневал -биланс на состојба 05-195-1-2021  —–  Завршна сметка кеј, пат, партер- даночен биланс05-194-4-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- образложение 05-194-6-2021  —–  Завршна сметка кеј, пат, партер- приходи и расходи 05-194-2-2021

Завршна сметка кеј, пат, партер- структура на прих.05-194-3-2021 —– Завршна сметка кеј, пат, партер-0биланс на состојба 05-194-1-2021

Завршна сметка кредитна – даночен биланс 05-190-4-2021  —–  Завршна сметка кредитна – обиланс на состојба 05-190-1-2021

Завршна сметка кредитна – образложение 05-190-5-2021  —–  Завршна сметка кредитна – приходи и расходи 05-190-2-2021

Завршна сметка кредитна – структура на приходи 05-190-3-2021  —–  Завршна сметка наменска дотација – даночен биланс 05-187-6-2021

Завршна сметка наменска дотација – образложение 05-187-5-2021  —– Завршна сметка наменска дотација – прих. и расх. 05-187-2-2021

Завршна сметка наменска дотација – структура на прих.05-187-3-2021—–Завршна сметка наменска дотација-биланс на состојба 05-187-1-21

Завршна сметка -ОИК Вевчани – даночен биланс 05-197-5-2021 —– Завршна сметка -ОИК Вевчани – посебни податоци 05-197-4-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – приходи и расходи 05-197-2-2021 —– Завршна сметка -ОИК Вевчани – структура на приходи 05-197-3-2021

Завршна сметка -ОИК Вевчани – биланс на состојба 05-197-1-2021—–Завршна сметка -ОИК Вевчани -образложение на буџет 05-197-6-2021

Завршна сметка орган на општина – биланс на состојба 05-191-1-2021 —–Завршна сметка орган на општина – даночен биланс 05-191-5-2021

Завршна сметка орган на општина – образложение 05-191-6-2021 —–Завршна сметка орган на општина – посебни податоци 05-191-4-2021

Завршна сметка орган на општина – прих. и расх. 05-191-2-2021 —–Завршна сметка орган на општина – структура на приходи 05-191-3-2021

Завршна сметка патишта – даночен биланс 05-186-7-2021 —–  Завршна сметка патишта – образложение 05-186-6-2021

Завршна сметка патишта – посебни податоци 05-186-4-2021 —– Завршна сметка патишта приходи и расходи 05-186-2-2021

Завршна сметка патишта – структура на приходи 05-186-3-2021  —– Завршна сметка патишта – биланс на состојба 05-186-1-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – даночен биланс 05-192-4-2021 —–Завршна сметка самофинансирачка школа – образложение 05-192-5-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа – приходи и расходи 05-192-2-2021 —–Завршна сметка самофинансирачка школа – структура на приходи 05-192-3-2021

Завршна сметка самофинансирачка школа -биланс на состојба 05-192-1-2021 —–Завршна сметка туристички центар – даночен биланс 05-193-4-2021

Завршна сметка туристички центар – образложение 05-193-5-2021 —–Завршна сметка туристички центар – структура на приходи 05-193-3-2021

Завршна сметка туристички центар -приходи и расходи 05-193-2-2021 —– Завршна туристички центар – даночен биланс 05-193-1-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – биланс на состојба 05-198-1-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – даночен биланс 5-198-5-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – образложение на буџет 5-198-6-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – посебни податоци 05-198-4-2021

Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – приходи и расходи 05-198-2-2021 —– Завршна сметка -финансиска поддршка на ЕЛС – структура на приходи 05-198-3-2021

Завршна сметка – форуми – биланс на состојба 05-196-1-2021 —– Завршна сметка – форуми – даночен биланс 05-196-4-2021

Завршна сметка – форуми – образложение 05-196-5-2021  —– Завршна сметка – форуми – приходи и расходи 05-196-2-2021

Завршна сметка – форуми – структура на приходи 05-196-3-2021  —–  Завршна сметка општина 2020   

Завршна сметка  – ZSPosebenDelS  —– Завршна сметка – ZSPosebenDelP  —– Copy of годишен извештај 2019

Copy of Вевчани – vevcani  —–  Завршна сметка – BilansPrihPotstZSs  —– Завршна сметка – BilansPrihPotstZS

Завршна сметка – BilansnarashodiZSs

Завршна сметка ООУ Страшо Пинџур – Вевчани 2020

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – биланс на состојба – сопствени приходи-min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – посебни податоци – сопствени приходи –min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – приходи и расходи – сопствени средства-min

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – структура на приходи – сопствени приходи

Одлука за усвојување на Завршна сметка на ООУ Страшо Пинџур Вевчани

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – посебни податоци – наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – Приходи и расходи- наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани – структура на приходи – наменска

Завршна сметка за 2020 за ООУ Страшо Пинџур Вевчани биланс на состојба – наменска-min

Завршна сметка ЈП Еремја – Вевчани и Годишен финансиски извештај 2020

Годишен финансиски извештај на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани  —–  Објаснувачки забелешки  —- Одлука за усвојување Годишен финансиски извештај на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани

Одлука за усвојување Завршна сметка од ЈП ЕРЕМЈА Вевчани  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Биланс на состојба-min

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Биланс на успех-min  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Даночен биланс

Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Посебни податоци-min  —– Завршна сметка на ЈП Еремја Вевчани – Структура на приходи

Завршна сметка на ЈОУДДГ Планински цвет Вевчани 2020

DE – буџет-min —– Биланс – буџет 2020 koreg.-min  —–  Биланс на состојба – sopstvena 2021-min  —- Приходи и расходи – sopstvena-min

Приходи и расходи – буџет (1)-min —- Приходи и расходи – буџет (2)  —– Приходи и расходи – буџет (3)-min

Приходи и расходи – буџет-min —–  Рекапитулар – буџет-min

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ОПШТИНА ВЕВЧАНИ