ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА

ОПШТИНА  ВЕВЧАНИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
1.      Душко Ѓурчески СДСМ nated7@hotmail.com
 ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК  ПАРТИЈА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
2 Ристо Алулоски СДСМ riste_vevcani@hotmail.com
3  Дијана Бебекоска СДСМ dijana_bebekoska@yahoo.com
4  Благица Чочороска СДСМ Chochoroskab@gmail.com
5  Деспина Плушкоска СДСМ dplushkoska@yahoo.com
6  Јовица Лешоски ВМРО-ДПМНЕ jovicalesoski@yahoo.com
7  Андријана Парталоска ВМРО-ДПМНЕ spase2010@hotmail.com
8  Витомир Димитријески ВМРО-ДПМНЕ vitko_23@hotmail.co.uk
9  Наташа Кукоска ВМРО-ДПМНЕ kukoskan@gmail.com
КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ОПШТИНА ВЕВЧАНИ